projekty zrealizowane

Wybrane zrealizowane projekty Stowarzyszenia Klon/Jawor:

 • 2016-2017 "W poszukiwaniu kulturotwórczego potencjału świąt lokalnych" - projekt badawczy opisujący i usystematyzowujący różnorodność aktywności oferowanych w ramach świąt lokalnych oraz zmiany zachodzące w sposobie ich organizowania i uczestnictwa. Projekt składał się z elementów: etnograficzna obserwacja 35 świąt lokalnych w całej Polsce, rozmowy z uczestnikami i organizatorami, badania na reprezentatywnej próbie organizacji działających na polu kultury oraz badania na reprezentatywnej próbie Polek i Polaków. W badania zaangażowano studentów z Instytutu Socjologii UW. Raport z badania można przeczytać TUTAJ. Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • 2016 "OSP - lokalne centra kultury" - projekt badawczy dokumentujący i upowszechniający działalność Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) jako lokalnych centrów oddolnej aktywności kulturalnej. Celem badania była diagnoza działalności kulturalnej OSP, pozwalająca na lepsze wykorzystanie ich ogromnego potencjału w mobilizowaniu oddolnych działań kulturalnych, a także zrozumienie zachodzących w nich zmian, które mogą decydować o ich sukcesie jako centrów aktywności społecznej i kulturalnej. Raport z badania można przeczytać TUTAJ.  Projekt zrealizowany w ramach PO Obserwatorium Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • 2014-2016 "Pozarządowe Centrum Informacji, Wiedzy i Opinii ngo.pl" - projekt systemowy, którego celem było wzmocnienie organizacji pozarządowych w Polsce i zwiększenie ich udziału w budowaniu demokracji, dzięki zapewnieniu im dostępu do aktualnych informacji i kompleksowej wiedzy. Rozwinęliśmy i unowocześniliśmy portal ngo.pl oraz badania organizacji pozarządowych. Informacje o tym, co robiliśmy w projekcie znajdują się TUTAJ. Projekt zrealizowany w ramach projektu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 •  2015-2016 „MamPrawoWiedziec i MojaPolis w roku wyborów: merytorycznie o polityce i danych” - projekt był realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 61. Polegał na zbieraniu, analizie i publikacji danych o poglądach kandydatów i działaniach władzy oraz ich kontekście społeczno-ekonomicznym. Projekt zrealizowany w ramach projektu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

 • 2014-2015 "Badania-Wiedza-Rozwój III Sektora" - projekt systemowy polegał na przeprowadzeniu badań i analiz, które przyczynią się do skutecznego, systemowego i opartego na wiedzy wspierania organizacji pozarządowych. Podstawą do opracowania diagnozy były dwa badania o ogólnopolskim zasięgu: na reprezentatywnej próbie ponad 4 tys. stowarzyszeń i fundacji (Kondycja III sektora 2015, wykorzystująca nowatorską metodologię) oraz na reprezentatywnej próbie ponad 1 tys. Polek i Polaków (Wizerunek organizacji pozarządowych 2014). Projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 • 2008-2015 "warszawa.ngo.pl" - projekt polegał na prowadzeniu i rozwijaniu zasobów serwisu dla warszawskich organizacji pozarządowych: warszawa.ngo.pl. W serwisie są gromadzone aktualności (informacje o funduszach, konkursach, szkoleniach, zmianach w prawie) przydatne organizacjom, grupom nieformalnym oraz inicjatorom i inicjatorkom przedsięwzięć społecznych w Warszawie. Projekt był dofinansowywany przez Urząd m.st. Warszawy. Od 2016 roku projekt będzie kontynuowany w ramach partnerskiego projektu SCWO "Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych".
 • 2012-2014 "Internetowe Centrum Wsparcia" - projekt polegał na rozwinięciu w ciągu trzech lat Internetowego Centrum Wsparcia nt. zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowej. Dzięki ICW wiedza nt. zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych dostępna jest bezpłatnie, w dowolnej formie on-line, również w postaci doradztwa i narzędzi edukacyjnych. Oferta ICW jest dostępna w serwisie poradnik.ngo.pl; jest kierowana jest przede wszystkim do tych, którzy mają trudności z dostępem do informacji w tradycyjnej formie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 2013-2014 "Serwis Edukacyjno-Poradniczy: e-przewodnik obywatelski" - w wyniku realizacji projektu powstał serwis edukacyjno-poradniczy skierowany do osób szukających w internecie praktycznych informacji o swoich prawach i  możliwościach ich dochodzenia (obywatelskieinfo.ngo.pl). Stowarzyszenie Klon/Jawor było partnerem Związku Biur Porad Obywatelskich (ZBPO). Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
 • 2013-2014 "Standardy w organizacjach pozarządowych" projekt polegający na opracowaniu zbioru formalno-prawnych standardów prowadzenia organizacji pozarządowych, obowiązujących organizacje w Polsce. Standardy udostępniono w sekcji poradnik.ngo.pl/standardy oraz w postaci przyjaznej aplikacji internetowej, pozwalającej zweryfikować, czy organizacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Partnerem w projekcie była Federacja Centrum Szpitalna. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 2011-2012 "mojapolis.pl" - projekt zakładał prowadzenie i rozbudowę portalu mojapolis.pl, gromadzącego dane na temat działań administracji i samorządu lokalnego, oraz opracowanie diagnozy i rekomendacji dotyczących otwartości instytucji publicznych pod względem dostępu do danych. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Fundacji im. Stefana Batorego „Demokracja w działaniu".

 • 2011-2013 "Dane, debata, demokracja" projekt polegający na zasilaniu serwisu mojapolis.pl nowymi danymi oraz wzbogacaniu go o nowe funkcje ułatwiające i uatrakcyjniające korzystanie z jego zasobów. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Partnerzy w tym projekcie: Narodowe Centrum Kultury, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.
 • "Ku lepszej współpracy" projekt badawczy mający na celu rzetelny opis kondycji oraz potrzeb i wzajemnych oczekiwań dotyczących współpracy trzech stron: organizacji kulturalnych, samorządu i instytucji kultury. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • "Zbadać, zrozumieć, skutecznie wspierać" – projekt polegający na przeprowadzeniu badań na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji i opracowanie na ich podstawie pogłębionej diagnozy działania polskich stowarzyszeń i fundacji. Na tej podstawie przygotowano rekomendacje dotyczące planowania oraz dostarczania adekwatnego wsparcia różnym typom organizacji. Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 • ngo.pl 2.0 projekt polegał na przebudowaniu obu części systemu informacyjnego ngo.pl pod względem technologii, koncepcji i wyglądu, a także połączeniu obu części systemu (portalu i baz danych) oraz budowaniu społeczności wokół ngo.pl. Projekt finansowany przez Trust for Civil Society for Central and Eastern Europe.
 • 2011 współpraca z Siecią Splot w ramach projektu "Model współpracy"
 • 2010 "Moja Polis" wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 • 2010 "Od informacji do partycypacji" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • "Ngo.pl - profesjonalny system informacyjny dla organizacji pozarządowych i administracji" - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.01.01
 • 2010 "ngo.pl dla demokracji" – projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych