PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2010
Rada zatrudnienia

Rada zatrudnienia – ciało opiniotwórczo-doradcze Publicznych Służb Zatrudnienia, odpowiedzialnych za realizację polityki rynku pracy.

Naczelna Rada Zatrudnienia | Wojewódzka rada zatrudnienia | Powiatowa rada zatrudnienia

Naczelna Rada Zatrudnienia – ciało opiniotwórczo-doradcze ministra właściwego do spraw pracy w sprawach polityki rynku pracy. Do zadań rady należy:
 - inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich;
 - opiniowanie projektu Krajowego Planu Działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
 - opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Funduszu Pracy, a także ocena racjonalności gospodarowania środkami tego funduszu;
 - realizacja zadań określonych w przepisach o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;
 - opiniowanie projektów ustaw dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

W skład Naczelnej Rady Zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez ministra właściwego do spraw pracy spośród przedstawicieli:
 - reprezentatywnych związków zawodowych i organizacji pracodawców;
 - ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, reprezentowanych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
 - wojewódzkich rad zatrudnienia;
 - organizacji pozarządowych o zasięgu krajowym zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy;
 - nauki – delegowanych przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk.


Wojewódzka rada zatrudnienia – ciało opiniotwórczo-doradcze marszałka województwa w sprawach polityki rynku pracy. Do zadań rady należy min.:
 - inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie;
 - ocena racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy oraz opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy, będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;
 - składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;
 - ocenianie okresowych sprawozdań z działalności wojewódzkich urzędów pracy oraz przedstawianie Naczelnej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
 - opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

W skład wojewódzkiej rady zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez marszałka województwa spośród działających na terenie województwa:
 - przedstawicieli wojewódzkich struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej oraz wojewódzkich struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców,
 - społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
 - organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy,
 - przedstawicieli nauki delegowanych przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk,
 - przedstawiciel wojewody.


Powiatowa rada zatrudnienia – ciało opiniotwórczo-doradcze starosty w sprawach polityki rynku pracy. Powiatowe rady wykonują podobne zadania, jak zadania wojewódzkie rady zatrudnienia, ponadto opiniują programy specjalne, w tym celowość ich realizacji w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd powiatu oraz proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych.

W skład powiatowej rady zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:
 - terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej i organizacji pracodawców;
 - społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
 - jednostek samorządu terytorialnego;
 - organizacji pozarządowych, zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.
 

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ