PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2010
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych FGŚP jest instytucją gwarancyjną, mającą chronić roszczenia pracownicze w razie niemożności ich zaspokojenia przez niewypłacalnego pracodawcę.

Fundusz jest państwowym funduszem celowym posiadającym osobowość prawą, a jego aktualnym dysponentem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej. Struktura Funduszu to: Krajowe Biuro Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i 16 Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Składki na Fundusz służą zaspokajaniu roszczeń pracowniczych obecnych i byłych pracowników oraz członków rodziny zmarłego pracownika lub zmarłego byłego pracownika, którzy są uprawnieni do renty rodzinnej w przypadku, gdyby nastąpiła niewypłacalność pracodawcy.

Środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przeznacza się na wypłatę:
 - wynagrodzeń za pracę,
 - składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawców oraz przysługujących pracownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy,
 - wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 - wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby należnego na podstawie art. 92 Kodeksu pracy,
 - wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
 - odprawy pieniężnej przysługującej na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 - ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy,
 - odszkodowania należnego pracownikowi w związku z upadłością lub likwidacją pracodawcy,
 - dodatku wyrównawczego.

Wypłata następuje na podstawie zbiorczego wykazu niezaspokojonych roszczeń sporządzonego przez pracodawcę, syndyka, likwidatora lub inną osobę sprawującą zarząd majątkiem pracodawcy. Wypłata świadczeń może nastąpić także na podstawie wniosku pracownika, byłego pracownika lub uprawnionych do renty rodzinnej członków rodziny zmarłego pracownika lub zmarłego byłego pracownika.

Łączna kwota świadczeń wypłaconych dla jednego pracownika za okres jednego miesiąca jest ograniczona ustawowo. FGŚP wypłaca należności pracownicze za ściśle określone okresy.

Dla celów wypłaty świadczeń za pracownika z FGŚP uważa się osobę, która zgodnie z przepisami polskiego prawa, pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy lub wykonuje pracę nakładczą albo jest zleceniobiorcą, wykonuje umowę agencyjną lub inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej, niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną, spółdzielnią kółek rolniczych lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną – jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnych i rentowych.

Z obowiązku odprowadzania składek na FGŚP zwolnieni są pracodawcy osób powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych – przez okres 36 miesięcy od miesiąca następującego po powrocie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

 

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ