PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2010
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Posiada własną osobowość prawną, posiada własny zarząd nadzorowany przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Środki PFRON przeznaczane są między innymi na:
 - rekompensatę pracodawcom podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w postaci dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz refundacji składek ubezpieczeń społecznych),
 - refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych, prowadzących działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników i domowników,
 - przystosowanie i wyposażenie nowych i istniejących miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
 - pomoc dla osób niepełnosprawnych, które rozpoczynają działalność gospodarczą/rolniczą lub tworzą spółdzielnie socjalne,
 - wsparcie imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych osób niepełnosprawnych,
 - turnusy rehabilitacyjne,
 - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej,
 - zaopatrzenie osób indywidualnych w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny oraz środki pomocnicze,
 - likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych,
 - wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych, w tym szkoleń i doskonalenia zawodowego,
 - wsparcie organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
 - programy PFRON, adresowane przede wszystkim do osób indywidualnych, organizacji pozarządowych i jednostek administracji i samorządu (STUDENT, PEGAZ, KOMPUTER DLA HOMERA i in.),
 - współfinansowanie projektów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej.
 
Przychodami Funduszu są głównie środki pochodzące z obowiązkowych miesięcznych wpłat, dokonywanych przez pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6%. Inne źródła przychodów: dotacje z budżetu państwa oraz inne dotacje i subwencje, spadki, zapisy i darowizny, dobrowolne wpłaty pracodawców, dochody z oprocentowania pożyczek, dyskonto od zakupionych bonów skarbowych, odsetki od obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz lokat terminowych, dochody z działalności gospodarczej.

Z wpłat na Fundusz zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6% . Wskaźnik ten jest inny dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, a także instytucji kultury oraz państwowych i niepaństwowych szkół różnego stopnia. Zwolnieni są także pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo których upadłość ogłoszono.

Wpłaty na Fundusz ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi (z wyłączeniem handlu) lub produkcji zakładu pracy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w wysokości co najmniej 10%.

Strona funduszu: http://www.pfron.org.pl/

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ