PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2010
Klub Pracy

Klub Pracy to zajęcia grupowe, w ramach których osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne w poszukiwaniu zatrudnienia na konkurencyjnym rynku pracy. W zajęciach Klubu Pracy mogą uczestniczyć wszystkie osoby poszukujące pracy.

W Powiatowym Urzędzie Pracy Klub Pracy jest miejscem, w którym prowadzi się zajęcia z aktywnego poszukiwania pracy. Kluby Pracy prowadzą również Ochotnicze Hufce Pracy. Ponadto samorządy powiatów mogą inicjować powstawanie klubów działających w innych, niż powiatowy urząd pracy instytucjach i organizacjach.

Koszty utworzenia Klubu Pracy i prowadzonych w nim działań są finansowane ze środków przeznaczonych na funkcjonowanie powiatowego urzędu pracy oraz ze środków Funduszu Pracy w zakresie wyposażenia klubu oraz kosztów prowadzenia zajęć przez osoby niebędące pracownikami powiatowego urzędu pracy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ