PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2010
Działalność pożytku publicznego

Działalność pożytku publicznego została zdefiniowana w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zgodnie z zapisami tej ustawy działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe lub szczególne podmioty w sferze zadań publicznych.

Sfery zadań publicznych można podzielić na następujące kategorie:

1. Polityka społeczna i zdrowie
a. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
b. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
c. ochrona i promocja zdrowia;
d. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
e. porządek i bezpieczeństwo publiczne;
f. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
g. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
h. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
i. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

2. Działalność pomocowa
a. działalność charytatywna;
b. ratownictwo i ochrona ludności;
c. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

3. Kultura i tożsamość narodowa
a. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
b. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
c. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji dziedzictwa narodowego.

4. Edukacja, sport i środowisko
a. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
b. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
c. wypoczynek dzieci i młodzieży;
d. turystyka i krajoznawstwo.
 
5. Zrównoważony rozwój
a. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
b. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

6. Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego
c. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
d. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego, w zakresie sfer pożytku publicznego;
e. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
f. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
g. promocja i organizacja wolontariatu;
h. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
i. obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej;
j. pomoc Polonii i Polakom za granicą;
k. promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą.

7. Gospodarka i rynek pracy
a. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
b. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
c. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

Działalność pożytku publicznego może być prowadzona nie tylko przez organizacje pozarządowe, ale także przez następujące podmioty:
– osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
spółdzielnie socjalne;
– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o kulturze fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Przy tym należy podkreślić, iż w celu prowadzenia działalności pożytku publicznego nie trzeba posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

Działalność pożytku publicznego może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Zarówno działalność nieodpłatną, jak i odpłatną należy zaliczyć do działalności statutowej – oba rodzaje działalności wynikają z celów statutowych. Działalność ta nie jest działalnością gospodarczą.

Organizacja pozarządowa może jednocześnie prowadzić działalność nieodpłatną pożytku publicznego, odpłatną pożytku publicznego, pozostałą działalność statutową i działalność gospodarczą. Z zastrzeżeniem, że prowadzenie tych działalności wymaga rachunkowego wyodrębnienia różnych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z nich. A także pod warunkiem, że działalność odpłatna i gospodarcza nie dotyczą tego samego przedmiotu działalności.Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność prowadzona w sferze zadań publicznych, za którą nie jest pobierane wynagrodzenie. W praktyce są to działania finansowane np. z dotacji, ze składek członkowskich lub z darowizn.

Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest
– działalność prowadzona w sferze zadań publicznych, za którą pobierane jest wynagrodzenie lub
– sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także sprzedaż przedmiotów darowizny.

Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

Działalność odpłatna podlega szeregom ograniczeń, których przekroczenie skutkuje zakwalifikowaniem tej działalności do działalności gospodarczej, która podlega obowiązkowemu wpisaniu do rejestru przedsiębiorców. Działalność odpłatna pożytku publicznego stanowi działalność gospodarczą, jeżeli:
– wynagrodzenie z działalności odpłatnej jest (w odniesieniu do działalności danego rodzaju) wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności,
lub
– przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, liczone za okres ostatnich 3 miesięcy, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ