PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2010
Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe – mają miejsce wtedy, kiedy pracodawca zamierza zwolnić określoną liczbę osób z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Pracodawca zobligowany jest wtedy do poinformowania o tym fakcie urzędu pracy oraz przeprowadzenia ze związkami zawodowymi negocjacji dotyczących warunków zwolnień.

Mają miejsce kiedy pracodawca zamierza zwolnić:
> 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 osób;
> 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, ale mniej niż 300 pracowników;
> 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Pracodawca musi poinformować o planowanych zwolnieniach:
> zakładowe organizacje związkowe,
> przedstawicieli pracowników;
> powiatowy urząd pracy.

Pracodawca jest zobowiązany wobec pracowników do:
> podania przyczyn, gdy dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony;
> konsultacji zamiaru zwolnień z organizacjami związkowymi (m.in. przyczyny, propozycja kryteriów doboru do zwolnienia).

Ponadto:
> zwalnianym pracownikom przysługuje odprawa;
> pracownik ma prawo (jeśli zgłosił chęć ponownego zatrudnienia u tego samego pracodawcy) wrócić do pracy przy nowym naborze; pracodawca nie ma obowiązku zaoferowania tych samych warunków pracy i wynagrodzenia.

Podstawa prawna: Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ