PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2006
Dokumenty strategiczne

> Strategie europejskie

Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Dokument przedstawiony 3 marca 2010 r. przez Komisję Europejską zastępuje dotychczas obowiązującą Strategię Lizbońską


> Strategia rozwoju Polski

Polska 2030 – raport przygotowany przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów pod kierownictwem min. Michała Boniego, opublikowany 17 czerwca 2009 r. Wskazuje dziesięć kluczowych obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego dla Polski.


> Dokumenty związane z zatrudnieniem

Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata 2007-2013 – dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów 6 września 2005 r. Jest składową Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013.

Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011 – dokument stanowi podstawę realizacji zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.


> Dokumenty związane z funduszami unijnymi 

Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) – dokument przyjęty przez Radę Ministrów 1 sierpnia 2006 r., określa priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności.

Programy operacyjne finansowane z funduszy europejskich, realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 (w tym: Program Operacyjny Kapitał Ludzki).


 

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ