PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 01.01.2011
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

Celem głównym PO KL jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej.

Ma być on osiągnięty między innymi poprzez:
- Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo;
- Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego;
- Poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce:
- Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy;
- Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa;
-
Wzrost spójności terytorialnej. 

Projekt w całości jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona programu: http://www.kapitalludzki.gov.pl/

W poniższym zestawieniu zostały opisane konkursy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w których organizacje pozarządowe mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów z zakresu integracji społecznej i aktywizacji zawodowej:


Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna

Priorytet wdrażany centralnie. Jego celem jest podniesienie jakości działań instytucji rynku pracy i pomocy społecznej, rozwój partnerstwa oraz aktywizacja społeczno-zawodowa grup, które wymagają wsparcia na szczeblu ogólnokrajowym.


Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej

Aktualizacja: 20 maja 2010

Projekty z zakresu zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej i zdrowia, przyczyniające się do aktywizacji społeczno-zawodowej społeczności romskiej, skierowane do tej społeczności, ale również do osób, instytucji i podmiotów działających na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

Więcej >


Poddziałanie 1.3.2 Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn o
raz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Aktualizacja: 20 maja 2010

Projekty kierowane do osób podejmujących pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujących dzieci oraz do pracodawców. Mogą być to projekty związane z wdrażaniem i upowszechnianiem rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego, a także projekty nastawione na upowszechnianie i promocję alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia i metod organizacji pracy oraz uelastycznianie czasu pracy pracownika.

Więcej >


***
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet wdrażany w regionach. Jego działania skierowane są głównie do osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy, kobiet, osób do 25 roku życia, osób niepełnosprawnych, osób po 45 roku życia oraz osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańców miast do 25 tys. mieszkańców. Celem priorytetu jest doprowadzanie do zatrudnienia tych osób poprzez podnoszenie ich kompetencji i pomoc w poszukiwaniu pacy bądź założeniu działalności gospodarczej. Część działań ma na celu podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje rynku pracy.


Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Aktualizacja: 31 stycznia 2011

Działania na rzecz osób poszukujących pracy, obejmujące: wsparcie w postaci warsztatów, szkoleń, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, staże i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, wspieranie wolontariatu, działania promocyjne i upowszechniające, rozwój partnerstw na rzecz zatrudnienia.

Więcej >


Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Aktualizacja: 31 stycznia 2011

Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym w postaci spółdzielni i spółdzielni socjalnych) w formie: doradztwa, szkoleń, dotacji na rozpoczęcie działalności, wsparcia pomostowego. Także promocja i upowszechnianie dobrych praktyk.

Więcej >


Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Aktualizacja: 31 stycznia 2011

Projekty obejmujące aktywizację zawodową mieszkańców obszarów wiejskich, poprawę zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych, polegające na wsparciu lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujące aktywizację zawodową na poziomie lokalnym oraz obejmujące rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

Więcej >


Projekty Innowacyjne w Priorytecie VI

Aktualizacja: 31 stycznia 2011

W 2010 roku w priorytecie VI kilka województw wdroży konkursy na projekty innowacyjne. Będą one obejmować działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej oraz poszukiwaniu metod zmniejszania emigracji zarobkowej. Dodatkową wartością jest to, że we wszystkich województwach w ramach projektów innowacyjnych można (a niekiedy trzeba) realizować komponent ponadnarodowy, co pozwala na przeniesienie doświadczeń z innych krajów.

Więcej >


***
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Priorytet realizowany regionalnie. Jego celem jest finansowanie działań zmierzających do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijania instytucji ekonomii społecznej jako skutecznej formy integracji społeczno-zawodowej.


Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Aktualizacja: 31 stycznia 2011

Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania CIS-ów i KIS-ów, ZAZ-ów i podmiotów działających na rzecz integracji zawodowej, projekty obejmujące podniesienie kompetencji osób wykluczonych społecznie poprzez szkolenie, poradnictwo, staże, zatrudnienie subsydiowane, poradnictwo psychologiczne; akcje promocyjne i upowszechnianie, rozwój dialogu publiczno-społecznego i współpracy na rzecz integracji zawodowej osób wykluczonych

Więcej >


Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

Aktualizacja: 31 stycznia 2011

Działanie obejmujące usługi prawne, finansowe, marketingowe, doradztwo szkolenia oraz rozwój partnerstwa lokalnego i promocję ekonomii społecznej, skierowane do istniejących podmiotów ekonomii społecznej, do osób chcących takie podmioty założyć oraz do instytucji rynku pracy oraz promocji i integracji społecznej (w zakresie projektów promocyjnych).

Więcej >


Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Aktualizacja: 31 stycznia 2011

Integracja społeczna mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług społecznych na tych obszarach. Projekty obejmujące: inicjatywy lokalne o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich; rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

Więcej >

Projekty innowacyjne w Priorytecie VII

Aktualizacja: 31 stycznia 2011

W 2010 roku w priorytecie VII większość województw wdroży konkursy na projekty innowacyjne. Będą one obejmować działania służące wzmocnieniu funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, włączaniu w sektor ekonomii społecznej osób zagrożonych wykluczeniem czy poszukiwaniu nowych metod aktywizacji zawodowej. Dodatkową wartością jest to, że w większości województw w ramach projektów innowacyjnych można realizować komponent ponadnarodowy, co pozwala na przeniesienie doświadczeń z innych krajów.

Więcej >
 

***

Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki

Priorytet realizowany regionalnie. Celem priorytetu VIII jest podniesienie konkurencyjności regionów poprzez podniesienie kwalifikacji osób pracujących oraz wsparcie przedsiębiorstw i pracowników w dostosowaniu się do potrzeb regionalnej strategii rozwoju

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Aktualizacja: 16 lutego 2011

Przewodnik po procedurze konkursu PO KL Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Środki m.in. na outplacement i tworzenie partnerstw lokalnych.

Więcej >