PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2007
Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia – procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo (tzn. pracującej i bezrobotnej).

Stopa bezrobocia wg BAEL to udział bezrobotnych wg BAEL w grupie aktywnych zawodowo. Dane publikowane na koniec kwartału.

Stopa bezrobocia rejestrowanego – udział zarejestrowanych bezrobotnych w grupie cywilnej ludności aktywnej zawodowo. Liczba osób zaliczanych do cywilnej ludności aktywnej zawodowo to statystyka szacowana przez GUS, a jej metodologia nie jest jasna. Najprawdopodobniej chodzi łącznie o bezrobotnych zarejestrowanych oraz liczbę osób pracujących na podstawie sprawozdawczości przedsiębiorstw. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w każdym powiecie Polski sprawozdawana jest przez GUS na podstawie danych pochodzących z powiatowych urzędów pracy. Dane podawane na koniec miesiąca.

Stopa bezrobocia wg Eurostatu to udział osób bezrobotnych według Eurostatu w ogóle siły roboczej (czyli ludności bezrobotnej i zatrudnionej).

 

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ