PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2007
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE|
Podstawowe dane o ORP

Podstawowe dane o organizacjach rynku pracy:

> Około 1300 organizacji pozarządowych na terenie Polski prowadzi aktywną działalność związaną z usługami rynku pracy.

> Ponad 500 z nich korzysta z nowych regulacji, które mają sprzyjać rozwojowi niepublicznych instytucji rynku pracy: 116 organizacji to agencje zatrudnienia (z filiami), 393 – jednostki szkoleniowe zarejestrowane przy WUP, około 20 – spółdzielnie socjalne i Centra Integracji Społecznej.

> 77% organizacji świadczących usługi rynku pracy organizuje szkolenia dla bezrobotnych; 60% zajmuje się doradztwem zawodowym i poradnictwem, 55% pośrednictwem pracy. 40% organizacji angażuje się w działania związane z integracją społeczną i aktywizacją społeczno-zawodową.

> Całkowita liczba odbiorców działań organizacji pozarządowych zajmujących się usługami rynku pracy wynosiła w 2005 roku około 200 000 300 000 osób.

> Blisko 60% organizacji rynku pracy koncentruje się w swoich działaniach na specyficznych, wąsko zdefiniowanych grupach odbiorców.

> Organizacje pozarządowe zajmujące się usługami rynku pracy są statystycznie rzecz biorąc większe, niż inne  połowa z nich uzyskała w 2005 roku przychody nie mniejsze, niż 300 000 zł, a dziewięć na dziesięć dysponowało kwotą w wysokości co najmniej 15 000 zł; dla porównania: przychody 50% ogółu organizacji pozarządowych w Polsce nie przekroczyły 13 000 zł (badanie z 2003 roku).

> Blisko 20% organizacji rynku pracy zarejestrowanych jest na Mazowszu, w tym około 12% w Warszawie; wiele takich organizacji działa  na południu kraju w województwach: małopolskim, śląskim, dolnośląskim, a także na północy Polski w województwach lubelskim i pomorskim. Najmniej aktywne pod tym względem są województwa: opolskie, lubuskie, świętokrzyskie i kujawsko-pomorskie.

> Około 50% organizacji znajduje się w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, a 40% posiada swoją siedzibę w stolicy regionu.

> Około 85% organizacji rynku pracy zatrudniających płatny personel dysponuje pracownikami zaangażowanymi regularnie w działalność  organizacji w sferze usług zatrudnieniowych. Dla porównania tylko 33% ogółu organizacji zatrudnia płatnych pracowników.

> Powiatowe urzędy pracy to najczęściej wymieniani partnerzy organizacji pozarządowych działających w dziedzinie usług zatrudnieniowych (86,2%). W dalszej kolejności są to: inne organizacje pozarządowe (71,8%), samorządy lokalne (70,2%), środowisko biznesu (64,4%), wojewódzkie urzędy pracy (59%). 

 

Dane pochodzą z raportu Organizacje pozarządowe w systemie usług rynku pracy 2005. Raport z badania ilościowego autorstwa Jana Herbsta, który przedstawia wyniki badań ilościowych zrealizowanych w listopadzie i grudniu 2005 roku przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, Fundację Fuga Mundi oraz SMG/KRC – Millward Brown Company. 

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ