PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2006
Biblioteka

Prezentujemy zestawienie wybranej literatury z zakresu rynku pracy. Część pozycji dostępna jest w postaci elektronicznej (wystarczy kliknąć na link).

1. Rynek pracy: LITERATURA OGÓLNA

2. Grupy defaworyzowane na rynku pracy: LITERATURA OGÓLNA

3. Grupy defaworyzowane na rynku pracy: OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I CHORUJĄCE PSYCHICZNIE

4. Grupy defaworyzowane na rynku pracy: KOBIETY

5. Grupy defaworyzowane na rynku pracy: OBSZARY WIEJSKIE

6. Grupy defaworyzowane na rynku pracy: OSOBY 50+

7. Grupy defaworyzowane na rynku pracy: IMIGRANCI I MNIEJSZOŚCI ETNICZNE

8. Grupy defaworyzowane na rynku pracy: OSOBY BEZDOMNE

9. Grupy defaworyzowane na rynku pracy: MŁODZIEŻ

10. Grupy defaworyzowane na rynku pracy: WIĘŹNIOWIE

11. MIGRACJE

12. NGO NA RYNKU PRACY


> Rynek pracy

Teksty FISE do pobrania

> Boni M. (red.) (2004). Elastyczny rynek pracy w Polsce. Jak sprostać temu wyzwaniu? Zeszyty BRE Bank – CASE nr 73, Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Boni M. i Żak-Rosiak E. (red.) (2002). Bezrobocie
co robić? Suwałki: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, dostępne on-line (archiwum samorozpakowujące .exe – po pobraniu ze strony kliknąć dwa razy lewym przyciskiem myszy i wskazać lokalizację, do której zostanie rozpakowany dokument).

>
Rogaczewska M., Tyrowicz J. (2006). Organizacje pozarządowe na rynku pracy: unikatowe grupy czy uniwersalne kompetencje? Podsumowanie badania jakościowego (studiów przypadku), Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line


Inne teksty do pobrania

> CBOS (2006). Ocena sytuacji na rynku pracy i poczucia zagrożenia bezrobociem, Komunikat z badań CBOS nr 3520, Warszawa: CBOS, dostępne on-line

> Czarny E. (red) (2005). Gospodarka polska na przełomie wieków. Od A do Z Warszawa: Narodowy Bank Polski, dostępne on-line ,

> Daras T., Jerzak M. (2005). Wpływ cech społeczno-demograficznych osób bezrobotnych na możliwość znalezienia pracy. Badanie na podstawie danych BAEL w latach 1993-2003, Warszawa: Narodowy Bank Polski, dostępne on-line

> Golinowska S., Radziwiłł A., Sobolewski M., Walewski M. (2003). Lokalny rynek pracy w Łomży i powiecie łomżyńskim  stan obecny i perspektywy, Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Golinowska S. (1999). Ochrona socjalna bezrobotnych w Polsce i w innych krajach, Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Golinowska S. (1999). Warunki do tworzenia miejsc pracy, Raport CASE nr 31, Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> GUS (2008). Mały Rocznik Statystyczny Polski 2008, Warszawa: GUS, dostępne on-line . Archiwum Małych Roczników Statystycznych znajduje się tutaj.

> GUS (2005). Praca nierejestrowana w Polsce w 2004 r., Warszawa: GUS, dostępne on-line

> GUS (2004). Kobiety i mężczyźni na Rynku Pracy, dostępne on-line

> Jarociński M. (1999). Strategie rynku pracy w wybranych krajach, Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Ministerstwo Gospodarki i Pracy (2005). Krajowa strategia zatrudnienia na lata 2007-2013. Dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 6 września 2005 r., Warszawa: MGiP, dostępne on-line

> Ministerstwo Gospodarki (2005). Raport z działalności agencji zatrudnienia w 2004 roku, Warszawa: MGiP, dostępne on-line

> Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2008). Analiza funkcjonowania urzędów pracy po ich włączeniu do administracji samorządowej, Warszawa: MPiPS, dostępne on-line

> Ministerstwo Polityki Społecznej (2005). Strategia Polityki Społecznej 2007-2013, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 września 2005 r. w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013, Warszawa: MPS, dostępne on-line

> Ministerstwo Polityki Społecznej (2004). Krajowy Plan Działania na rzecz Integracji Społecznej na lata 2004-2006 dla Polski, Warszawa: MPS, dostępne on-line

> Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego, Biblioteka "Zeszytów informacyjno-metodycznych doradcy zawodowego", dostępna tutaj

> Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Biblioteka publikacji dostępna tutaj

> Radziwiłł A. (1999). Zróżnicowanie regionalne bezrobocia w Polsce. Perspektywy zrównoważonego rozwoju, Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Rutkowski J. (2002). Tworzenie i likwidacja miejsc pracy w Polsce (1993-1999), Dokument wydany w ramach XXII Konferencji Naukowej NBP "Reformy strukturalne a polityka pieniężna", dostępne on-line

> Szymańska A. (2004). Polityka zwiększania efektywności rynku pracy w Unii Europejskiej: lekcje dla Polski, Warszawa: Centrum Europejskie Natolin, dostępne on-line

> Zahorska M., Walczak D. (2005). Polski system edukacji a rynki pracy w Unii Europejskiej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, dostępne on-line


Bibliografia


> Boni M., Gosk I., Piotrowski B., Tyrowicz J., Wygnański J. J. (2006). Bezrobocie  co robić? Rola organizacji pozarządowych na rynku usług pracy, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

> Flis A., Mos M., Zacharzewski A. (2002). Outplacement. Program ułatwiania zmian pracy dla zwalnianych pracowników, Kraków: Akade.

> Florek L. (1992). Zwolnienia pracowników z przyczyn dotyczących zakładów pracy, Warszawa: Twigger.

> Frieske K. W., Machol-Zajda L., Urbaniak B., Zarychta H. (1999). Dialog Społeczny. Zasady, procedury i instytucje w odniesieniu do podstawowych kwestii społecznych, Opracowania PBZ, zeszyt nr 7.

> GUS (2005). Ludność czynna i bierna zawodowo. Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), Warszawa GUS: 2005.

> Hausner J. (2002). Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego, w: Marody M. (red.), Wymiary życia społecznego, Warszawa: Wyd. Naukowe "Scholar".

> Kabaj M. (1998). Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu. Studium porównawcze, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR: Fundacja Promocji Prawa Europejskiego.

> Kowalak T. (red.) (1995). Negocjacje. Droga do paktu społecznego. Doświadczenia, treść, partnerzy, formy, Warszawa: Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

> Mlonek K. (1999). Bezrobocie w Polsce w XX wieku w świetle badań, Warszawa: Krajowy Urząd Pracy.

> Kotowska I., Strzelecki Z. (2004). Społeczno-demograficzna charakterystyka bezrobotnych, w: Diagnoza społeczna 2003. Warunki i jakość życia Polaków, Czapiński J. i Panek T. (red.), Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.

> Stobińska K., Ludwiczyński A. (2001). Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Warszawa: Poltext.

> Włodek-Chronowska J. (1993). Komunikacja perswazyjna w poradnictwie zawodowym, Wrocław: Ossolineum.


| POWRÓT|


> Grupy defaworyzowane na rynku pracy - literatura ogólna

Obszerną bibliotekę tekstów o ekonomii społecznej można znaleźć w bibliotece portalu ekonomiaspoleczna.pl.

Teksty FISE do pobrania

> Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej część 1 i 2, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Giza-Poleszczuk A., Hausner J. (red.) (2008). Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Gosk I., Klaus M., Huszcza M. (2006). Jak odnaleźć się na rynku pracy? Przykłady modelowych działań na rzecz grup defaworyzowanych, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Wygnański J. J. (wybór tekstów) (2008). Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

Inne teksty do pobrania

> Eurobarometer (2007). Discrimination in the European Union. Special Eurobarometer, 263 / Wave 65.4, Komisja Europejska, dostępne on-line

> UNDP (2004). W trosce o pracę. Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2004, Warszawa: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, dostępne on-line


| POWRÓT|

> Grupy defaworyzowane na rynku pracy: osoby niepełnosprawne i chorujące psychicznie

Teksty FISE do pobrania

> Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej cz. 1 (2008). Ekologiczne mrówki z EKON-u, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej cz. 1 (2008). Pensjonat "U Pana Cogito", Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej cz. 1 (2008). Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej cz. 1 (2008). Teatr przywraca życiu sens, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Kalita J. (2006). Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi dla tej grupy beneficjentów, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Kaszyński H. (2006). Osoby chore psychicznie jako grupa beneficjentów organizacji pozarządowych świadczących usługi na rynku pracy, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Klaus M. (2008). Osoby niepełnosprawne na rynku pracy, Biuletyn FISE nr 12, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Szymańska Z. (2006). Raport dotyczący organizacji i działania rynku usług zatrudnienia w warunkach wolnej konkurencji oraz doświadczeń niekomercyjnych organizacji pozarządowych działających na tym rynku w poszczególnych krajach (Holandia, Australia. Dania, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone), Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

Inne
teksty do pobrania

> Giermanowska E. (red.) (2007). Młodzi niepełnosprawni  aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia,, Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, dostępne on-line

> Kluczyńska S. (2004). Pokonywanie barier. Poradnik dla kobiet niepełnosprawnych i ich bliskich, Warszawa: Centrum Praw Kobiet, dostępne on-line

> Poznańska D. (2005). Polityka wobec osób prawnie niepełnosprawnych w Polsce. Wpływ na finanse publiczne i aktywność zawodową ludności, Materiały i studia, Zeszyt nr 185, Warszawa: Narodowy Bank Polski, dostępne on-line

Bibliografia

> Bassett J., Lloyd C., Bassett H. (2001). Work issues for young people with psychosis: Barriers to employment, British Journal of Occupational Therapy 64, p.66-72.

> Brodwin M.G. and Orange L.M. (2002). Attitudes toward disability, in: Andrew J.D., Faubion C.W. (eds) Rehabilitation services: An introduction for the human service professional, Osage Beach, MO: Aspen Professional Services, p.174–197.

> Cechnicki A. (1990). Uwagi o modelu podatności na zranienie, w: Psychoterapia nr 2, s. 39-48.

> Cechnicki A., Kaszyński H. (red.) (2005). Praca, zdrowie psychiczne, gospodarka społeczna. Przyszłość pracy dla osób chorujących psychicznie, Kraków: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej.

> Durie S. (2000). Pathways to Work (Report), Edinburgh, Scottish Development Centre for Mental Health Services.

> Ekdawi M., Conning A. (1995). Rehabilitacja psychiatryczna, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

> Gałęziak J. (2004). Sprawni w pracy. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w politykach Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej , Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2004.

> Iwanek A. (2001). Rozmiar zjawiska niepełnosprawności i aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych w Polsce, w: Niepełnosprawność i Rehabilitacja nr 1, s. 40-56.

> Kaszyński H. (2005). Pathways to social integration for people with mental health problems: the establishment of social co-operatives. Comment Paper. Poland, Greece, Peer Reviev in the Field of Social Inclusion Policies, European Commission

> Kaszyński H. (2004). Socjologiczna praca socjalna. W trosce o zdrowie psychiczne, Kraków: IS UJ.

> Kotowski S. (2002). Zatrudnienie osób niepełnosprawnych jako podstawa ich ekonomicznej niezależności, w: Niepełnosprawność i Rehabilitacja nr 4, s. 54-58.

> Król M., Przybyłka A. (2002). Rynek pracy osób niepełnosprawnych, w: Polityka Społeczna nr 2 (311), s. 7-13.

> McKeown K., O’Brien T., Fitzgerald G. (1992). Vocational Rehabilitation and Mental health – The European project on mental health in Ireland, 1989-1991. Evaluation report, Belfast, Azimuth.

> Mueser K., Salyers P., Mueser R. (2001). A Prospective Analysis of Work in Schizophrenia, in: Schizophrenia Bulletin 2, p. 281-296.

> Nowak-Kapusta Z., Franek G. (2003). Formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w: Eukrasia vol. 4, s. 97-100.

> Nowak-Kapusta Z., Franek G. (2004). Skala bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych, w: Eukrasia vol. 5, s. 87-91.

> Podjąć wyzwania, szukać rozwiązań, Deklaracja o ochronie zdrowia psychicznego dla Europy. Plan Działań na rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego (2005), Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii, s. 18.

> Pęgiel-Kamrat J., Zarzeczna-Baran M. (2000). Niepełnosprawni mieszkańcy Gdańska, a ich praca zawodowa, Gdańsk: Akademia Medyczna w Gdańsku Wydział Zdrowia Publicznego oraz Socjologii Medycyny.

> Raport z badania „Zakłady Pracy Chronionej w 2002 roku” (2005). Warszawa: PFRON.

> Schneider J. (1998). Work interventions in mental health care: some arguments and recent evidence, in: Journal of Mental Health 1, p. 81-94.

> Szczepanowska B., Ostrowska A. (1998). Problem niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym. Zeszyty informacyjno-medyczne doradcy zawodowego, Warszawa: Krajowy Urząd Pracy, Centrum Badawczo-Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

> Turska E. (2007). Osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Sytuacja kobiet i mężczyzn pozostających bez pracy, w: Chowanna nr 1 (28).

> Węgrzyn G. (2004), Niepełnosprawni na rynku pracy, w: Eukrasia vol. 5, s. 79-85.

> Wojtowicz-Pomierna A. (2003).
Sytuacja osób chorych psychicznie na rynku pracy w Polsce wybrane aspekty, w: Cechnicki A., Kaszyński H. (red.) Przyszłość pracy dla osób chorych psychicznie, Kraków, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej.

> Żukowska J. (red.) (2005). Dobre Praktyki. Dziesięć najlepszych przedsięwzięć z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe, Warszawa: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


| POWRÓT|


> Grupy defaworyzowane na rynku pracy: kobiety

Teksty FISE do pobrania

> Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej cz. 2 (2008). Sanitariuszki z Chorzowa - Spółdzielnia Socjalna "Szansa i Wsparcie", Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Sztanderska, U. (2006). Działalność organizacji pozarządowych świadczących usługi na rynku pracy skierowane do kobiet, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

Inne teksty do pobrania

> Bank Światowy (2004). Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji? Warszawa: Biuro Banku Światowego w Polsce, dostępne on-line

> Centrum Praw Kobiet (2003). Kobiety w Polsce 2003, Warszawa: Centrum Praw Kobiet, dostępne on-line

> Centrum Praw Kobiet (1998). Kobiety w Polsce w latach 90., Warszawa: Centrum Praw Kobiet, dostępne on-line

> Gender Index, biblioteka publikacji na temat równości szans w zatrudnieniu projektu "Gender Index", dostępne tutaj

> Grajek M. (2001). Gender Pay Gap in Poland, Discussion Paper FS IV 01-13, Berlin: Wissenschaftszentrum, dostępne on-line

> Herbst J. (2004). Uwarunkowania dostępu do wychowania przedszkolnego w Polsce,, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, dostępne on-line

> Jurajda S. (2001). Gender Wage Gap and Segregation in Late Transition, IZA Discussion Paper, July 2000, dostępne on-line

> Kotowska I.E., Sztanderska U., Wóycicka I. (2007). Między domem a pracą. Rekomendacje, Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, dostępne on-line

> GUS (2004). Kobiety i mężczyźni na Rynku Pracy, dostępne on-line

> Fultz E., Ruck M., Steinhilber S. [tłum. Wawrowska A., Rzepecka B.] (2003). Kobiety i mężczyźni w reformach systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce, Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, dostępne on-line

> Ministerstwo Gospodarki i Pracy (2005). Stan i struktura bezrobocia kobiet w 2004 r., Warszawa: MGiP, dostępne on-line

> Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2008). Bezrobocie kobiet w 2007 roku, Warszawa: MPiPS, dostępne on-line

> Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2006). Aktywność kobiet na rynku pracy, Warszawa: MPiPS, dostępne on-line

> Wóycicka I., Matysiak A., Sztanderska U. (oprac.) (2006). Ocena potencjalnych skutków regulacji prawnej dotyczącej wydłużenia okresu zakazu zwalniania kobiet z pracy po urodzeniu dziecka. Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, dostępne on-line

> Żylicz B. (oprac.) (2000). Wpływ procesu prywatyzacji na położenie kobiet: Kobiety polskie w gospodarce okresu transformacji, Raport z badań, Warszawa: Centrum Praw Kobiet, dostępne on-line

Bibliografia

> Adamchik V.A., Bedi A. S. (2003). Gender pay differentials during the transition in Poland, in: The Economics of Transition vol. 11, issue 4, p. 697.

> Balcerzak-Paradowska B. (2005). Ochrona pracy kobiet w ciąży i wychowujących małe dzieci z perspektywy przedsiębiorców w Polsce, prezentacja na konferencji Szanse na wzrost dzietności – jaka polityka rodzinna? Warszawa, 16.12.2005.

> Balcerzak-Paradowska B. (red.) (2001). Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce. Równość szans?, Warszawa: Studia i Monografie IPiSS, 2001.

> Budzowska B., Duch D., Titkow A. (2003). Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet. Raport z badań jakościowych, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

> Departament Informacji o Rynku Pracy (red.) (1999). Informacja o stanie i strukturze bezrobocia kobiet w 1998 roku, Warszawa: Krajowy Urząd Pracy.

> Dijkstra A., Plantega J. [tł. Grzybek A.] (2003). Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

> Domański H. (1992). Zadowolony niewolnik, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

> Góra M., Socha M. W., Sztanderska U. (1995). Analiza polskiego rynku pracy w latach 1990-1994. Kierunki zmian i rola polityk rynku pracy, Warszawa: GUS.

> Grotkowska G., Socha, M. W., Sztanderska, U. (2004). Gender differences in Polish Labour Markets, 1992-2002, Geneva: ILO

> Ingham C., Domański H. (2001). Women on the Polish Labor Market, Budapeszt: Central European University Press.

> Jóźwiak J., Kotowska I.E., Kowalska A. (2000). Procesy demograficzne, rynek pracy, edukacja w: Ekonomiczne i społeczne efekty edukacji, Warszawa Instytut Współczesnych Problemów Cywilizacji, s.87 - 120.

> Lisowska E. (1998). Przedsiębiorczość wobec bezrobocia kobiet i ich dyskryminacji na rynku pracy, w: Kobieta i Biznes nr 3-4.

> Liwiński J., Sztanderska U. (2004). Determinanty kształcenia wyższego w Polsce, w: Szapiro T. (red.). Społeczno-ekonomiczne mechanizmy kształtujące decyzje o inwestycjach edukacyjnych, Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji.

> Liwiński J., Socha M.W., Sztanderska U. (2000). Wykształcenie a rynek pracy, w: Ekonomiczne i społeczne efekty edukacji, Warszawa: Instytut Współczesnych Problemów Cywilizacji, s.27-85.

> Mandal E. (1998). Bezrobocie kobiet. Uwarunkowania bezpośrednie i pośrednie, w: Ratajczak Z. (red.). Bezrobocie. Strategie zaradcze i wzorce pomocy psychologicznej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

> Mandal E. (2000). Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

> Pailhe A. (2000). Gender Discrimination in Central Europe during the Systemic Transition, in: Economics of Transition 8, p. 505 - 535.

> Siemieńska R. (2003). Gender and Careers of Highly Skilled in Poland, in: Domsch M. E., Ladwig D. H.,Tenten E. (eds). Gender Equality in Central and Eastern European Countries, Frankfurt am Main – Berlin – New York – Oxford – Wien: Peter Lang, p. 205-230.

> Siemieńska R. (2004). Women in Management, in: Davidson M.J., Burke R.J. (eds) Women in Management Worldwide. Burlington, VT: Ashgate, p. 128-144.

> Siemieńska R. (1999). Płeć. Zawód. Polityka. Kobiety w życiu publicznym w Polsce, Warszawa: Instytut Socjologii UW.

> Tryfan B., Zdybel-Stańczyk A., Zielińska Z. (2000).
Model kształtowania się relacji między pracą domową i zawodową kobiet w procesie przemian ekonomicznych i społecznych w polskiej gospodarce rynkowej. Raport z badań, Warszawa.


| POWRÓT|


Grupy defaworyzowane na rynku pracy: obszary wiejskie

Teksty FISE do pobrania

> Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej cz. 1 (2008). Bałtów  gmina, którą ożywiły dinozaury, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej cz. 2 (2008). Debrzno: perła północy, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej cz. 2 (2008). Fundusz lokalny poprawia świat, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej cz. 2 (2008). Gospodarstwo w Korytowie, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej cz. 2 (2008). Wspólnota "Chleb Życia", - manufaktura wiary w siebie Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej cz. 2 (2008). Życie wraca tu powoli  Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny "Dla ludzi i środowiska", Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Marchlewski W. (2006). Działalność organizacji pozarządowych świadczących usługi na rynku pracy skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

Inne teksty do pobrania

> Fundacja Wspomagania Wsi (2005). Internet w rozwoju małej gminy. Doświadczenia programu „Wieś Aktywna”, budowanie społeczeństwa informacyjnego E-VITA, Warszawa: FWW, dostępne on-line

> Giza-Poleszczuk A., Liwiński J., Sztanderska U. (2008). Rynki pracy na obszarach popegeerowskich. Raport z badań, Warszawa: Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dostępne on-line . Aneksy metodologiczne oraz opracowania cząstkowe do pobrania tutaj.

> Giza-Poleszczuk A., Kościesza-Jaworski W. (2008). Społeczne aspekty likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych: raport socjologiczny z badań ilościowych i jakościowych, Załącznik 4 do raportu z badań: Rynki pracy na obszarach popegeerowskich, Warszawa: MPiPS, dostępne on-line

> Grodkowska G. (2008). Podaż pracy i popyt na pracę na obszarach popegeerowskich: raport ekonomiczny z badań ilościowych. Część I. Podaż pracy, Załącznik 5a do raportu z badań: Rynki pracy na obszarach popegeerowskich, Warszawa: MPiPS, dostępne on-line

> Kołomyjska I., Mażewska M. (red.) (2007). Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy na obszarach wiejskich w Polsce, Warszawa: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, dostępne on-line

> Idziak W. (2005). Wsie tematyczne, w: Internet w mojej społeczności lokalnej. Wykorzystanie technologii informatycznych w rozwoju społeczności lokalnych, Warszawa: Fundacja Wspomagania Wsi, dostępne on-line

> Iwanicka J. (2004).Wieś równych szans. Poradnik dla kobiet wiejskich, Warszawa: Centrum Praw Kobiet, dostępne on-line

> Stec M. (2008). Instytucje i programy aktywizujące bezrobotnych na obszarach popegeerowskich: raport z badania jakościowego, Załącznik 3 do raportu z badań: Rynki pracy na obszarach popegeerowskich, Warszawa: MPiPS, dostępne on-line

> Wilkin J. (red.) (2004). Polska wieś po wejściu do Unii Europejskiej, Warszawa: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, dostępne on-line

> Wilkin J., Nurzyńska I. (red.) (2008). Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi, Warszawa: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, dostępne on-line

> Wilkin J., Nurzyńska I. (red.) (2006). Polska wieś 2006. Raport o stanie wsi,, Warszawa: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, dostępne on-line

> Wincenciak L. (2008). Podaż pracy i popyt na pracę na obszarach popegeerowskich: raport ekonomiczny z badań ilościowych. Część II. Popyt na pracę, Załącznik 5b do raportu z badań: Rynki pracy na obszarach popegeerowskich, Warszawa: MPiPS, dostępne on-line

> Zgliński W. (2008). Przekształcenia restrukturyzacyjno-własnościowe Państwowych Gospodarstw Rolnych oraz obecne zagospodarowanie obszarów popegeerowskich,, Załącznik 1 do raportu z badań: Rynki pracy na obszarach popegeerowskich, Warszawa: MPiPS, dostępne on-line

Bibliografia

> Bański J. (2004). Możliwości rozwoju alternatywnych źródeł dochodu na obszarach wiejskich, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa: Polska Akademia Nauk.

> Fedyszak-Radziejowska B. (2005). Kilka słów o założeniach, realizacji i wynikach zadania procesu demarginalizacji polskiej wsi, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

> Kaleta A. (2005). iWielozawodowość na obszarach wiejskich – perspektywa globalizacji, w: Polska wieś - wizja rozwoju, Jerzy Wilkin (red.), Warszawa.

> Kłodziński M., Dzun W. (2003). Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych, Warszawa: IRWiR PAN; Szczecin: Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich i Organizacja Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej.

> Michna W. (2001). Zatrudnienie i bezrobocie w obszarach wiejskich i w rolnictwie, Warszawa: IPSS.

> Psyk-Piotrowska E. (2004). Społeczne konsekwencje przekształceń własnościowych w rolnictwie państwowym, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

> Wilkin J. (1999). Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych UW.

> Wilkin J. (1999). Spójna polityka strukturalna rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa, Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.


| POWRÓT|


> Grupy defaworyzowane na rynku pracy: osoby 50+

Teksty FISE do pobrania

> Mól D. (2008). Osoby 50+ na rynku pracy, Biuletyn FISE nr 7, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

Inne teksty do pobrania

> Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (2007). Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse, Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, dostępne on-line

> Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (2005). Co wiemy o dyskryminacji ze względu na wiek? – głos ekspertów, doświadczenia osób starszych, w: My też - Seniorzy w UE, Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, dostępne on-line

> Giza-Poleszczuk A., Góra M., Liwiński J., Sztanderska U. (2008). Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań, Warszawa: Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dostępne on-line . Aneks metodologiczny oraz opracowania cząstkowe do pobrania tutaj.

> GUS (2007). Przejście z pracy na emeryturę, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, dostępne on-line

> Kotowska I.E., Wóycicka I. (2008). Opieka, sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym. Raport z badań, Warszawa: Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dostępne on-line

> Ministerstwo Gospodarki i Pracy (2004). 50 PLUS. Program na rzecz zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia, Warszawa: MGiP, dostępne on-line

> Schimanek T. (2006). Sytuacja osób powyżej 50-tego roku życia na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy skierowane do tych osób, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Schwarz-Woelzl M., Oblak M., Healy M. (2008). Become an employer of choice. Take age out of recruitment decisions, Wiedeń: New Bulgarian University, dostępne on-line

> Walker A. (2005). The Emergence of Age Management in Europe, International Journal of Organisational Behaviour vol. 10 (1), p. 685-697, dostępne on-line

> Wóycicka I. (2004). Później na emeryturę? Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, dostępne on-line

Bibliografia

> Patrickson M., Ranzijn R. (2005). Workforce ageing: The challenges for 21st century management, in: International Journal of Organisational Behaviour volume 10 (4), p. 729-739.

> Pociecha J. (red.) (2003). Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generacje powojennego wyżu demograficznego, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

> Szatur-Jaworska B. (red.) (2004). Praca dla osób starszych, w: W trosce o pracę. Raport o Rozwoju Społecznym, Polska 2004, Warszawa: UNDP.

> Szukalski P. (2006). Wiek przechodzenia na emeryturę w Polsce, w: Kowalewski J.T, Szukalski P. (red.). Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Łódź: Zakład Demografii, Uniwersytet Łódzki, s. 50-58.


| POWRÓT|


> Grupy defaworyzowane na rynku pracy: imigranci, uchodźcy i mniejszości etniczne

Teksty FISE do pobrania

> Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej cz. 2 (2008). Kaszt-Rom, czyli cygańskie drzewo, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Goździk M. (2006). Problematyka organizacji pozarządowych świadczących usługi na rynku pracy, skierowanych do uchodźców, imigrantów i mniejszości narodowych, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

Bibliografia

> Council Decision 2000/596/EC of 28 September 2000 establishing a European Refugee Fund, Dz.U. L 252 z 6.10.2000.

> COM (2003) 336 final. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on immigration, integration and employment.

> COM (2001) 386 final. Proposal for a Directive on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purpose of paid employment and self-employed economic activities.

> Dyrektywa Rady UE 2000/78/EC z 27 listopada 2000r. ustanawiająca ogólny schemat w sprawie traktowania w dziedzinie zatrudnienia i zawodu.

> Dyrektywa Rady UE 2000/43/EC z 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób niezależnie od ich rasy lub pochodzenia etnicznego.

> Dyrektywa Rady UE 2001/55/EC z 20 lipca 2001 r. ustalająca minimalne standardy przy udzielaniu ochrony czasowej w razie masowego napływu osób przesiedlonych (ang. displaced persons) oraz środki promujące zrównoważenie wysiłków Państw Członkowskich związanych z przyjęciem takich osób i jego skutkami.

> Dyrektywa Rady UE 2003/9/EC z 27 stycznia 2003 r. ustanawiająca minimalne standardy przyjęcia osób ubiegających się o azyl.

> Dyrektywa Rady UE 2003/109/EC z 25 listopada 2003 r. dotycząca statusu obywateli krajów trzecich będących długoterminowymi rezydentami.

> Dyrektywa Rady
UE 2003/86/EC z 22 września 2003 r. o prawie do łączenia rodzin.

> Konstytucja RP art.35,

> Konwencja Dublińska z dnia 15 czerwca 1990 r.

> Konwencja Genewska, art. 32 i 33

> Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r.,

> Międzynarodowa Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej z 7 marca 1966 r.,

> Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966 r. Konwencja ramowa Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych.


> Traktat Amsterdamski (1997 r.).

> Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

> Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

> „Wspólne podstawowe zasady polityki integracji imigrantów” – dokument przyjęty przez Radę ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, 14 listopada 2004 r.


| POWRÓT|


> Grupy defaworyzowane na rynku pracy: osoby bezdomne

Teksty FISE do pobrania

> Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej cz 1. (2008). Moje miejsce do życia, miejsce do pracy  Stowarzyszenie "Być Razem", Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej cz 2. (2008). EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie: królik uczy życia, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Olech P. (2006). Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

Inne teksty do pobrania

> Butcher L. (2005). ‘Multiple Barriers, Multiple Efforts’: Employment Barriers and Solutions for homeless individuals, FEANTSA Employment Working Group – Background Paper, Brussels: FEANTSA, dostępne on-line

> Paasche S. The social economy from the perspective of active inclusion: Employment opportunities for people far from the labour market, FEANTSA, dostępne on-line

> Starzyński M. (2002). Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w systemie pomocy dla osób bezdomnych, w: Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w dziedzinie usług społecznych, Warszawa: Stowarzyszenie KLON/JAWOR, dostępne on-line

Bibliografia

> Dębska A. (2005). Diagnoza i ocena problemów osób bezdomnych w kontekście wyjścia z bezdomności, na potrzeby projektu Agenda Bezdomności, w ramach IW EQUAL, Gdańsk.

> Dębska A. (2005). Rola pomocy psychologicznej w reintegracji zawodowej i społecznej osób bezdomnych, w: POMOST – 12 odważnych ludzi…, Gdańsk.


> Dębski M. (2003). Portret zbiorowości osób bezdomnych w województwie pomorskim, raport socjologiczny, w: POMOST – O bezdomności bez lęku, Gdańsk.

> Edgar B. (2004). Third Review of Statistics on Homelessness in Europe, Brussels:
FEANTSA.

> FEANTSA (2005). Policy Statement: Targeting homelessness in the streamlined EU Employment Strategy: A win-win approach to tackle homelessness through labour integration and to promote employment and an inclusive labour market, Brussels: FEANTSA.

> Jaździkowski M. (2003). Trzeba zrozumieć, kim są. Najważniejsza jest zmiana świadomości – rozmowa z Markiem Jaździkowskim, w: Świat Problemów nr 03/03.


> Jaździkowski M. (2000). Syndrom Bezdomności, w: Świat Problemów, nr 6/89.

> Jaździkowski M. (2002). Duchowość w pracy z bezdomnymi alkoholikami, w: POMOST – O bezdomności bez lęku, Gdańsk.

> Majewicz S. (2001). Bezdomność trudniejsza niż alkoholizm, Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia nr 5.

> Zalewska D., Oliwa-Ciesielska M., Szczepaniak-Wiecha I., Grzegorski S. (2005). Formy pomocy bezdomnym. Analiza ułatwień i ograniczeń problemu, Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych oraz Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych.


| POWRÓT|


> Grupy defaworyzowane na rynku pracy: młodzież

Teksty FISE do pobrania

> Werbanowska J. (2006). Problematyka organizacji pozarządowych jako usługodawców dla młodzieży na rynku pracy
, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

Inne teksty do pobrania

> Derbiszewski K. (2005). Dobre praktyki. Identyfikacja dobrych praktyk w projektach z zakresu rynku pracy, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

> Kwiatkowski S.M., Sirojć Z. (red.) (2006). Młodzież na rynku pracy. Od badań do praktyki, Warszawa: Ochotnicze Hufce Pracy, Komenda Główna, dostępne on-line

> Nowicka E. (oprac.) (2004). Migracje zarobkowe polskiej młodzieży: badania i analizy, Warszawa: UKIE Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych, dostępne on-line

Bibliografia

> Giermanowska E., Racław-Markowska M. (2003). Społeczności lokalne wobec problemu bezrobocia młodzieży, Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.

> Grewiński M. Bezrobocie i dezaktywacja młodzieży jako problem polityki społecznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 2005.

> Kryńska E., Sobocka-Szczapa H. (1999). Młodzież na rynku pracy województwa łódzkiego, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1999.

> Skórska A. (2004). Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.

> Śmigiel M. (2005). Zmiany w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
materiały szkoleniowe dla Wojewódzkich Rad Zatrudnienia, Consultingowe Centrum Kształcenia Ustawicznego: Jachranka.


| POWRÓT|


> Grupy defaworyzowane na rynku pracy: więźniowie

Teksty FISE do pobrania

> Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej cz. 2 (2008). Fundacja "Sławek"  powrót do wolności, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Korsak M., (2008). Więźniowie na rynku pracy w Polsce, Biuletyn FISE nr 11, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Woźniakowska D. (2006). Skazani i byli skazani na rynku pracy – ocena problemu z punktu widzenia organizacji pozarządowych, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

Bibliografia

> Bałandynowicz A. (2002). Probacja – system sprawiedliwego karania, Warszawa: Kodeks.

> Bałandynowicz A. (1996). Probacja – wychowanie do wolności, Grodzisk Mazowiecki: Zakłady Poligraficzne „Primum”.

> Bulenda T., Musidłowski R. (red.) (1996). System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

> Christie N. (2002). Więzienie?, Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej.

> Foucault M. (1998). Nadzorować i karać: narodziny więzienia, Warszawa: Aletheia.

> Machel H. (2003). Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna,
Gdańsk: Arche.

> Osiatyński W. (2003). O zbrodniach i karach, Poznań: Media Rodzina.

> Porowski M. (1993). Kamień i chleb, Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.


| POWRÓT|


> Migracje

Teksty FISE do pobrania

> Fihel A., Tyrowicz J., Kaczmarczyk P. (2008). Migracje powrotne Polaków, Biuletyn FISE nr 5, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Kaczmarczyk P., Tyrowicz J. (2008). Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Kaczmarczyk P., Stefańska R., Tyrowicz J. (oprac.) (2008). Cudzoziemcy w Polsce, Biuletyn FISE nr 6, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Kaczmarczyk P., Tyrowicz J. (2008). Migracje osób z wysokimi kwalifikacjami, Biuletyn FISE nr 4, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Kaczmarczyk P., Tyrowicz J. (2008). Migracje sezonowe Polaków do Niemiec, Biuletyn FISE nr 3, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Kaczmarczyk P., Tyrowicz J. (2007). Migracje niepełne, Biuletyn FISE nr 2, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Kaczmarczyk P., Tyrowicz J. (2007). Współczesne migracje Polaków, Biuletyn FISE nr 1, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

Inne teksty do pobrania

> Bojar H., Gąsior-Niemiec A., Bieniecki M., Pawlak M., Migranci na rynku pracy w Polsce. Wyniki badań przeprowadzonych wśród migrantów ekonomicznych i pracowników polskich, Warszawa: Fundacja Instytut Służb Publicznych, dostępne on-line

> Bos-Karczewska M., Ceglińska A., Duszczyk M., Grabowska-Lusińska I., Grabowski M., Przybylski W., Szulc M. (2005). Migracje - szansa czy zagrożenie? Polskie Forum Obywatelskie, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, dostępne on-line

> Carby-Hall J.R. (2008). Sytuacja migrantów ekonomicznych z Polski i innych krajów A8 w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, dostępne on-line

> Fihel A., Pietka E. (2007). Funkcjonowanie polskich migrantów na brytyjskim rynku pracy, Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami, dostępne on-line

> Frelak J., Roguska B. (2008). Powroty do Polski. Wyniki badań, Warszawa: Fundacja Instytut Służb Publicznych, dostępne on-line

> Nowicka E. (2004). Migracje zarobkowe polskiej młodzieży: badania i analizy, Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, dostępne on-line

> Radiukiewicz A. (oprac.) (2006). Emigracja zarobkowa Polaków do Irlandii. Raport z badań, Warszawa: Związek Biur Porad Obywatelskich, dostępne on-line

> Wiśniewski J. (2006). Emigrować i wracać. Migracje zarobkowe Polaków po 1 maja 2004 r., Warszawa: Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, dostępne on-line

Bibliografia

> Korczyńska J. (2003). Sezonowe wyjazdy zarobkowe Polaków do Niemiec, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".

> Golinowska S., Ruzik A., Starzec Ch. (red.) (2007). Wyjazdy zarobkowe Polaków do Francji na tle poakcesyjnych tendencji migracyjnych, Warszawa: IPiSS.

> Golinowska S., Edward M. (1994). Ekonomiczne aspekty procesów migracyjnych, Warszawa: IPiSS.

> Górny A., Kaczmarczyk P. (2003). Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Warszawa: Instytut Studiów Społecznych UW.

> Golinowska S., Bednarski M. (2004). Popyt na pracę cudzoziemców: Polska i sąsiedzi, Warszawa: IPiSS.

> Fihel A., Kaczmarczyk P., Okólski M. (2007). Migracje "nowych Europejczyków"  teraz i przedtem, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

> Fihel A. (2007). Najnowsza migracja z Polski do Wielkiej Brytanii. Biuletyn Migracyjny nr 12. (dodatek).

> Iglicka K. (red.) (2002). Migracje powrotne Polaków: powroty sukcesu czy rozczarowania? Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

> Jaźwińska E., Okólski M. (2001). Ludzie na huśtawce: migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".

> Jończy R. (2003). Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego: studium ekonomicznych determinant i konsekwencji, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

> Kaczmarczyk P. (2005). Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

> Kaczmarczyk P., Okólski M. (oprac.) (2005). Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

> Klaus W. (red.) (2007). Migranci na polskim rynku pracy: rzeczywistość, problemy, wyzwania, Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

> Korczyńska J. (2005). Zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców w Polsce, Warszawa: Fundacja Instytutu Spraw Publicznych.

> Kolarska-Bobińska L. (2007). Emigrować i wracać: migracje zarobkowe Polaków a polityka państwa, Warszawa: Fundacja Instytutu Spraw Publicznych.

> Kryńska E. (red.) (2000). Mobilność zasobów pracy: analiza i metody stymulacji, Warszawa: IPiSS.

> Łukowski W. (2004). Polscy pracownicy na rynku pracy Unii Europejskiej na przełomie wieków, Warszawa: Instytut Studiów Społecznych UW.

> Rajkiewicz A. (2000). Zewnętrzne migracje zarobkowe we współczesnej Polsce: wybrane zagadnienia, Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

> Wieruszewska M. (red.) (2007). Tu i tam: migracje z polskich wsi za granicę, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.


| POWRÓT|


> NGO na rynku pracy

Teksty FISE do pobrania

> Chondzyńska J. (2008). Organizacje pozarządowe na rynku usług pracy, Biuletyn FISE nr 10, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Gosk I. (2008). Udział organizacji pozarządowych w budowaniu rynku usług zatrudnienia, Biuletyn FISE nr 9, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Herbst J. (2006). Organizacje pozarządowe w systemie usług rynku pracy 2005, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Koral J. (2008). Kontraktowanie usług rynku zatrudnienia, Biuletyn FISE nr 9, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Sienicka A., Tyrowicz J. (2006). Publiczne służby zatrudnienia a organizacje pozarządowe w usługach rynku pracy  uwarunkowania prawne, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Sienicka A., Tyrowicz J. (2006). Aktorzy rynku pracy: ujęcie instytucjonalne (wstępne uwagi), Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line


>
Szymańska Z. (2006). Raport dotyczący organizacji i działania rynku usług zatrudnienia w warunkach wolnej konkurencji oraz doświadczeń niekomercyjnych organizacji pozarządowych działających na tym rynku w poszczególnych krajach (Holandia, Australia. Dania, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone), Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line

> Tyrowicz J. (2006). Relacje pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a organizacjami rynku pracy – wnioski z badania ilościowego, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostępne on-line


| POWRÓT|

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ