PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2006
GRUPY DEFAWORYZOWANE|
Grupy wykluczone

Grupy wykluczone – inaczej „grupy defaworyzowane", „grupy będące w trudnej sytuacji/położeniu na rynku pracy", czy też „grupy problemowe na rynku pracy". Są to grupy osób związanych z tzw. „wtórnym” (drugorzędnym, pobocznym) rynkiem pracy, gdzie fluktuacja zatrudnienia jest bardzo wysoka, warunki pracy (wynagrodzenie, podnoszenie kwalifikacji itd.) zdecydowanie gorsze, a okresy bezrobocia częstsze (wielokrotne bezrobocie) i/lub dłużej trwające (długotrwałe bezrobocie).

Do niektórych grup wykluczonych zaliczamy całe grupy społeczne (np. młodzież), a czasem osoby borykające się z bardzo specyficznymi problemami (np. osoby opuszczające zakłady karne). Poniżej prezentujemy raporty, które opisują sytuację wybranych grup określanych jako defaworyzowane na rynku pracy.

> Młodzież
Raport Jadwigi Werbanowskiej zatytułowany  „Problematyka organizacji pozarządowych jako usługodawców dla młodzieży na rynku pracy" zawiera opisy najważniejszych instytucji zajmujących się tematyką młodzieży na rynku pracy oraz opisy działań organizacji pozarządowych na tym polu.
Raport nt. młodzieży (format pdf, 0.3 MB)

> Kobiety
Raport  „Działalność organizacji pozarządowych świadczących usługi na rynku pracy skierowane do kobiet" autorstwa Urszuli Sztanderskiej dotyczy specyficznych problemów, z jakimi stykają się kobiety poszukujące pracy oraz przedstawia instytucje, które w tych poszukiwaniach im pomagają.
Raport nt. kobiet (format pdf, 0.6 MB)

> Osoby powyżej 50. roku życia
Tomasz Schimanek opracował raport na temat  „Sytuacji osób powyżej 50. roku życia na rynku pracy oraz roli organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy skierowane do tych osób". Znajduje się w nim m.in. mapa instytucji zajmujących się tymi osobami.
Raport nt. osób powyżej 50. roku życia (format pdf, 0.4 MB).

> Mieszkańcy obszarów wiejskich
Raport  „Działalność organizacji pozarządowych świadczących usługi na rynku pracy skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich" przygotowany przez Wojciecha Marchlewskiego diagnozuje sytuację mieszkańców obszarów wiejskich i specyfikę ich problemów na rynku pracy. Autor prezentuje też mapę instytucji, które powinny mieć lub mają znaczenie w poszukiwaniu pracy przez tych konkretnych bezrobotnych.
Raport nt. mieszkańców obszarów wiejskich (format pdf, 0.3 MB).

> Osoby niepełnosprawne
Raport Justyny Kality dotyczący  „Sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz roli organizacji pozarządowych świadczących usługi dla tej grupy beneficjentów" diagnozuje specyfikę problemów, jakie napotykają osoby niepełnosprawne szukające pracy, a także charakteryzuje kluczowe działania organizacji pozarządowych na tym rynku.
Raport nt. osób niepełnosprawnych (format pdf, 0.2 MB).

> Osoby chore psychicznie
Raport  „Osoby chore psychicznie jako grupa beneficjentów organizacji pozarządowych świadczących usługi na rynku pracy" autorstwa Huberta Kaszyńskiego dotyczy diagnozy problemów specyficznych dla tej grupy osób. Opisuje też kluczowe inicjatywy na tym polu.
Raport nt. osób chorych psychicznie (format pdf, 0.3 MB).

> Imigranci i mniejszości narodowe
Michał Goździk przygotował raport, który dotyczy  „Problematyki organizacji pozarządowych świadczących usługi na rynku pracy, skierowanych do uchodźców, imigrantów i mniejszości narodowych".  Charakteryzuje on zagadnienia integracji tych grup na rynku pracy w Unii Europejskiej oraz analizuje projekty, mające na celu integrację tych osób na polskim rynku.
Raport nt. imigrantów i mniejszości narodowych (format pdf, 0.4 MB).

> Bezdomni
Raport  „Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych" opracowany przez Piotra Olecha definiuje bezdomność, określa jej skalę i charakter, a także wskazuje źródła bezrobocia i pozostawania bez pracy osób bezdomnych.
Raport nt. bezdomnych (format pdf, 0.6 MB).

> Osoby opuszczające zakłady karne
Raport  „Skazani i byli skazani na rynku pracy – ocena problemu z punktu widzenia organizacji pozarządowych" przygotowany przez Dagmarę Woźniakowską we współpracy z Piotrem Bugno, Markiem Łagodzińskim i Pawłem Nasiłowskim. Raport dotyczy osób odbywających karę pozbawienia wolności, karę ograniczenia wolności (w praktyce oznaczającą wykonywanie prac społecznych na rzecz społeczności lokalnej), byłych skazanych oraz ich rodzin.
Raport nt. osób opuszczających zakłady karne (format pdf, 0.3 MB).

KOMENTARZE (8) | DODAJ KOMENTARZ
~paweł antoni baranowski / http://blogi.newsweek.pl/autor/pbaranowski | 01.04.2012, 10:02 | muszą zostać zweryfikowane podziały na grupy.
określenie grupy obywateli jako "50+" jest nieprecyzyjne i nierzeczowe choć modne ostatnio wśród teoretyków. przede wszystkim nie można mówić o różnych sprawach na raz. jeśli mówimy o bezrobotnych - to nie mówimy o emerytach a to ogranicza zakres wiekowy. co do osób starszych - jak się okazuje nie istnieją żadne statystyki dotyczące osób w podobnej dziś sytuacji na rynku pracy czy sytuacji w ogóle. jedyne dane dotyczą wieku "55 lat i więcej" a to nie jest żadna jednolita grupa na rynku pracy. w ten sposób można sobie dywagować o tak zwanych "seniorach" - cokolwiek by to nie znaczyło, ale to nijak się ma do rynku pracy. co do osób starszych, początek wiekowy tej grupy wyznacza odmowa zatrudniania ze względu na wiek i jego konsekwencje - przynajmniej w mniemaniu stereotypów bezkrytycznie przyjmowanych przez pracodawców. umownie określa się go dziś jako 45 lat dla kobiet i 50 dla mężczyzn, choć wyższą grupa wiekowo określana jest jako 26 - 38 lat, czyli albo powinna zostać rozszerzona do 44, albo starsza grupa liczona od 39, bo podział nie może zawierać luk, czyli osób "zapomnianych" i nigdzie nie uwzględnianych. koniec tej grupy - to wiek emerytalny czyli obecnie 60 dla kobiet i 65 dla mężczyzn. starsi - to emeryci a więc osoby posiadające prawo do środków na życie w postaci emerytury, osoby nie zaliczane do bezrobotnych nawet jeśli nie dorabiają sobie do otrzymywanej emerytury. z punktu widzenia walki z bezrobociem i problemu egzystencji jaki ono niesie - te osoby nas tu nie interesują. należałoby więc natychmiast dokonać formalnego podziału bezrobotnych na powyższe grupy ze względu na sytuację na rynku pracy związaną z wiekiem i automatycznie narzucić wszelkim instytucjom zbierającym i przetwarzającym dane - dostosowanie się do takiego podziału i opracowanie danych z podziałem na takie grupy. osoby pobierające świadczenia przedemerytalne ze względu na bezrobocie powinny być traktowane jako bezrobotne a pobierający renty inwalidzkie - w odrębnej grupie osób niepełnosprawnych bez względu na wiek (ze względu na odrębne ustawowe uregulowania w ustawie o pfron). trzeba przyznać, że pozycję osoby na rynku pracy wyznacza pracodawca. ze względu na bardzo duże bezrobocie rynek pracy de facto nie jest rynkiem zrównoważonym a jest w pełni kontrolowany przez pracodawców. człowiek oferuje swoją pracę i umiejętności, ale decyzja jednostronna należy do pracodawcy, nie ma negocjacji, pracodawca nie musi wyjaśniać swoich decyzji. mamy więc raczej do czynienia z sytuacją "petent - decydent" a to w żadnym razie nie jest "rynek". pracodawcy z wielu mniej lub bardziej znanych i legalnych powodów generalnie i z zasady odmawiają zatrudniania osób bezrobotnych z grupy 45/50 - 60/65. dla osób z tej grupy nie ma obecnie żadnej pomocy ze strony psz, a jeśli zdarzają się jakieś działania z ustawowego katalogu instrumentów - to nie prowadzą one do poprawy bo nie oddziałują na (negatywne) decyzje pracodawców. w ogóle - powszechne są próby poprawy sytuacji tych osób poprzez oddziaływanie na nie - a to jest właśnie całkiem absurdalne, gdyż w niczym nie zmienia decyzji pracodawców. człowiek powinien się starać o zatrudnienie w przyjęty sposób, ale generalnie "jest on zatrudniany" a nie "zatrudnia się". ponad 60 000 osób w tej grupie bezskutecznie poszukuje zatrudnienia od ponad 2 lat. pewna część z nich jest bezrobotna już 3 a nawet 4 lata, bez żadnej realnej pomocy z psz. wynika z tego, że osoby najsłabsze na rynku pracy, posiadające najmniej atutów są w dużej części całkowicie wykluczone z rynku pracy i wręcz z życia, staczają się bez środków na poziom kloszardów czy podopiecznych pomocy społecznej.wymaga to natychmiastowej interwencji, albo zmieniającej nastawienie (kalkulację) pracodawców, albo umożliwiające tym ludziom dłuższe korzystanie z zasiłków czy specjalnej pomocy finansowej dla długotrwale bezrobotnych, która dziś nie istnieje. pomocy pozwalającej im utrzymać się w gotowości do podjęcia pracy.
~basiak | 08.03.2012, 10:45 | mała aktywność osób 50+
07.03.2012 byłam na targach pracy w lublinie. było tam sporo osób 50+ szukających pracy, ja również. nawiązałam kontakt z dwiema paniami wymieniłyśmy się kontaktami. złożyłam kilka cv. ale... tam usłyszałam o spółdzielniach socjalnych, chociaż panie nie miały bladego pojęcia o nich (tak jak ja), dostałam za to ulotkę, i to się liczy. dzięki tej ulotce znalazłam informację, że 10 i 11.03.2012 odbędą się w lublinie i lubelskie targi instytucji sektora ekonomii społecznej - mam nadzieję, że dowiem się czegoś więcej, nawiąże ciekawe kontakty; może znajdę osoby chętne do współpracy. w głowie mam burzę pomysłów jednak każda podpowiedź jest dla mnie na wagę złota.
~ piotr50-wawa@gazeta.pl | 26.01.2012, 03:07 | mała aktywność osób 50+
jestem 50+ ,zgodnie z myślą o pracy i samozatrudnieniu szukałem chętnych w po 50 roku życia do wspólnego założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej.nikt z osób bezrobotnych nie był zainteresowany - oczywiście nie ukrywałem ,że w dużej mierze będzie to praca na własny rachunek i kreatywność nie oszczędzająca fizycznie i nie widzę na początku żadnych stnowisk administracyjnych jeżeli spółdzielnia ma przetrwać na rynku.większość pyta się o etaty t.zw "umysłowe" nie chcąc pobrudzić sobie rączek i do tego powołując się na swoje niesamowite wykształcenie.ja też mam wykszt.wyższe ale zdaję sobie sprawe ,że na rynku jest zapotrzebowanie na konkretne praktyczne umiejętności a nie na prace ogólnie "biurowe" bo tych już mamy około 1 mln zatrudnionych w budżecie i chyba wystarczy - ktoś musi na to towarzystwo zapracować i płacić podatki.
~basia | 16.02.2011, 01:08 | w 2011 roku czytam opracowanie z 2006 r ?????????
no, ludzie. żarty robicie? opracowania z 2006 i odtąd co? już tylko pierdzenie w płatny stołek pracownika fundacji finansowanej z datków ? niezła metoda na samozatrudnienie - taka fundacja. ale trochę więcej rzetelności, mimo wszystko !
~piotr | 04.02.2011, 10:08 | a może spółdzielnia socjalna?
wszystkim osobom, cierpiącym z powodu jakiejkolwiek formy wykluczenia społecznego polecałbym uważną lekturę tego tekstu o zakładaniu i prowadzeniu spółdzielni socjalnych: http://spolecznieodpowiedzialni.pl/247/spoldzielnie_socjalne_inicjatywa_obywat elska_czy_pomysl_na_biznes_stary_model_nowe_wyzwania,1lid,563,36n.html może to byłoby jakieś rozwiązanie?
~beata,ewa, ewa, | 15.09.2010, 03:57 | kto nas zatrudni kobiety 50 plus warszawa
gdzie są poszukujacy pracodawcy my kobiety 50 plus mamy dosyc programów nas "wzmacniajacych lub podnoszących motywację " mamy ją jeszcze .... ale nie ma dla kogo i u kogo pracowac
~anonim | 15.09.2010, 03:54 | kto da pracę osobom 50 plus w warszawie ???
jestem kobieta w wieku 53 lata o wygladzie 40 latki, wyższe + 10 kursów różne branże, mogłabym pracowac w szkole, w projektach jako koordynator, trener szkoleniowy itd. jestem byłabeneficjentka programów unijnych podnoszacyuch i wzmacniających i nadal nie ma chętnego pracodawcy!!! po co te raporty dla kogo czy zmienia naszą rzeczywistosc zrezygnowana bkj
~sokół | 09.07.2010, 08:20 | dane do poprawki ,brednie
nie wiem w jakiej grupie się znalazłem wykształcenie wyższe ,międzynarodowe szkolenia .miejsce warszawa ,a niespotkałem żadnej osoby która by czytała cv,i kogoś oprócz rodziny przyjmowała .niech raporty będą rzetelne....