misja

Stowarzyszenie Klon/Jawor jest organizacją niezależną, apolityczną i nienastawioną na zysk, której celem jest rozwój tolerancyjnego, aktywnego, twórczego, samoorganizującego się społeczeństwa, dającego równe szanse wszystkim obywatelom i obywatelkom.

Działania Stowarzyszenia Klon/Jawor polegają na wspieraniu organizacji pozarządowych i innych inicjatyw obywatelskich poprzez:

  • zbieranie, tworzenie, upublicznianie informacji i danych o organizacjach i inicjatywach obywatelskich oraz działaniach im służących;
  • dostarczanie wiedzy niezbędnej do funkcjonowania i rozwoju organizacji pozarządowych oraz innych inicjatyw obywatelskich;
  • wzmacnianie realizacji zasady pomocniczości oraz partnerstwa, a także współpracy między organizacjami pozarządowymi oraz z sektorami: administracji, biznesu i mediów i ośrodkami akademickimi;
  • tworzenie i udostępnianie narzędzi technologicznych oraz innych sposobów przekazywania informacji i upubliczniania danych społeczno-ekonomicznych;
  • inicjowanie debat, wyrażanie opinii oraz tworzenie przestrzeni do analiz, ekspertyz i dyskusji w zakresie spraw ważnych dla społeczeństwa obywatelskiego;
  • wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych w społeczeństwie.

Organizacje i inne ruchy obywatelskie, które są silne oraz kompetentne, mają możliwość samodzielnego i oddolnego rozwiązywania problemów społecznych, a ich działania są często wynikiem potrzeby samorealizacji. Wpływają na poprawę jakości życia całego społeczeństwa i współtworzą dobro wspólne.