Nasze projekty

Projekty realizowane

Towarzystwo Wzajemnej Informacji (TWI)

To jedno z najstarszych przedsięwzięć Stowarzyszenia Klon/Jawor – projekt prowadzimy już od 2000 roku. Od początku projekt jest finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Celem Programu jest ułatwianie przedstawicielom organizacji pozarządowych dostępu do informacji, szkoleń i poradnictwa oraz poprawa warunków funkcjonowania tych organizacji i jakości zarządzania, a przez to bardziej efektywnego działania. Projekt polega na prowadzeniu i rozszerzaniu zasobów systemu informacji dla i o organizacjach pozarządowych ngo.pl o nowe dane oraz usługi, a także na zwiększeniu liczby organizacji korzystających z systemu informacji TWI, w szczególności z małych miast i wsi. W ramach projektu powstał i jest rozwijany portal ngo.pl, poradnictwo wraz z Infolinią, spis organizacji oraz wiele innych usług, w tym dotacje dla organizacji m.in. dla OFOP, FWW.

Budżet projektu w 2022 roku: 1 450 000 zł

Czas realizacji: lipiec 2022 – czerwiec 2023

Źródło finansowania: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

W ramach dotacji instytucjonalnej ze środków Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy Stowarzyszenie Klon/Jawor w latach 2022 – 2024 rozwinie i wzmocni system informacyjny ngo.pl, zapewniający dostęp do wiedzy i informacji ok. 4 mln użytkownikom rocznie, będzie pracować nad wzmocnieniem stabilności finansowej organizacji (m.in. przez rozwój marketingu i działalności odpłatnej), opracuje strategię na nadchodzące lata.

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy https://aktywniobywatele.org.pl

Budżet projektu 2022-2024: 100 000 EUR

Czas realizacji: lipiec 2022 – kwiecień 2024

Źródło finansowania: Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy https://aktywniobywatele.org.pl

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji (SCWO)

To kompleksowy system bezpłatnego wsparcia dla fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz Warszawy oraz osób w niej mieszkających. Celem SCWO jest wspieranie organizacji w rozwoju instytucjonalnym i we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy. W ramach projektu prowadzimy serwis warszawa.ngo.pl, udzielamy bezpłatnych porad.

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to projekt partnerski, prowadzony przez 4 organizacje:

 • Stowarzyszenie BORIS
 • Centrum FEDERACJA SZPITALNA
 • Stowarzyszenie Klon/Jawor
 • Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Czas realizacji: styczeń 2023 – grudzień 2023

Budżet projektu: 323 980 zł

Źródło finansowania: Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

OSP - Potencjał Młodych

To nowatorski projekt Związku OSP RP realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor, umożliwiający zdobycie profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania OSP oraz nawiązanie znajomości. Pokazuje, jak ważne jest aktywizowanie młodzieży w działaniach lokalnej społeczności. 

Działania w projekcie:

 • badania środowiska OSP,
 • poradnictwo formalno-prawne,
 • poradnik dla OSP,
 • publikacje,
 • materiały edukacyjne.

Czas realizacji: marzec 2021 – sierpień 2023

Budżet projektu: 35 485 EUR

Źródło finansowania: Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

„Aktywność – to działa!” – Projekt Gen Z #ToDziała

Projekt jest prowadzony w ramach kampanii „Organizacje społeczne. To działa!”. . Jego celem jest promocja zaangażowania społecznego – przedstawienie aktywności społecznej, jako atrakcyjnej, rozwojowej, wartościowej formy spędzania czasu w grupie rówieśniczej. Chcemy pokazać, że elementem „zmiany świata na lepsze” mogą być bardzo proste działania, dostępne dla młodych, także niepełnoletnich osób, niezależnie od miejsca zamieszkania. Główną grupą odbiorców są młode osoby w wieku 16-25 lat, w szczególności z mniejszych ośrodków.

Pierwszym etapem działań jest przedstawienie różnych obszarów, w które młodzież może się zaangażować (klimat, równość, kultura, prawa zwierząt itd.) wraz z inspiracjami i wskazówkami, jakie działania mogą prowadzić w swojej społeczności. . W kolejnym etapie współpracujemy z organizacjami, które na co dzień działają z grupami młodzieżowymi – chcemy dotrzeć do takich grup z propozycją przeprowadzenia wybranego działania i udokumentowania go. Do projektu włączamy influencerów/influencerki i media skierowane do młodych. Na zakończenie zostaną przygotowane: spot, przedstawiający aktywność młodych, z wykorzystaniem dokumentacji przygotowanej przez młodzież oraz zestaw praktycznych porad i wskazówek, zebranych od młodzieży, podczas realizacji projektu (aby kolejne grupy mogły z niego korzystać i realizować działania społeczne na swoim terenie).

Czas realizacji: grudzień 2021 – listopad 2022

Budżet projektu: 62 455 EUR

Źródło finansowania: Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Projekt partnerski z Witaj Świecie „Zachęcaj i Wpłacaj!”

Celem projektu jest wykreowanie i stworzenie środowiska, które umożliwi wszystkim zainteresowanym organizacjom pozarządowym efektywne korzystanie z Wplacam (wplacam.ngo.pl), a tym samym – pozyskiwanie darczyńców, wspomaganie płynności finansowej organizacji oraz poprawa jakości zarządzania.

Realizacja zadania ma na celu wprowadzenie rozwiązań z obszaru FinTech , które oparte są o rozwój usługi wplacam.ngo.pl. Przebiegają na dwóch płaszczyznach:

 1. część technologiczna – przeprowadzenie działań technologicznych, których celem jest stworzenie spójnego i intuicyjnego interfejsu użytkownika; wprowadzone zostaną nowe, innowacyjne funkcjonalności (utworzenie Wplacam 2.0).
 2. część edukacyjna – przeprowadzenie działań o charakterze edukacyjno-promocyjnym, których celem jest wzmocnienie kompetencji praktycznych i poziomu wiedzy NGO z zakresu tworzenia oraz rozwijania strategii fundraisingowych, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Czas realizacji: czerwiec 2021 – grudzień 2022

Budżet projektu: 96 500 zł

Źródło finansowania: Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Kurs na niezależność: wzmocnienie oferty i pozycji Badań Stowarzyszenia Klon/Jawor

Główne cele projektu:

 • pogłębienie rozumienia sytuacji organizacji pozarządowych oraz ich wizerunku, a także zwiększenie skali oddziaływania wiedzy z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor,
 • podniesienie kompetencji i wzmocnienie pozycji eksperckiej zespołu,
 • rozwój działalności usługowej, co spowoduje zwiększenie stabilności finansowej i zapewnienie ciągłości działań zespołu Badania Klon/Jawor.

Czas realizacji: 1.08. 2022 – 1.04.2023

Budżet projektu: 146 000 zł

Źródło finansowania: Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Stabilnie dla NGO w PL – rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia Klon/Jawor

Celem projektu jest rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia Klon/Jawor. Dzięki realizacji projektu i wsparciu ze środków dotacji działań programowych oraz instytucjonalnych wzmocnimy trwale organizację:

 • opracujemy i wdrożymy aktualne strategie rozwoju organizacji, w tym strategię finansowania działań i marketingu, które dzięki przetestowaniu nowych metod pozwolą zwiększyć dywersyfikację źródeł przychodów,
 • będziemy oferować treści, odpowiadające zakresem i formą stale analizowanym potrzebom i zachowaniom użytkowników, korzystających z naszych zasobów,
 • podniesiemy kompetencje zespołu z zakresu reagowania na potrzeby użytkowników. Poprawimy strategiczne planowanie treści i zadbamy o spójność treści pod kątem wizualnym, technicznym i marketingowyml
 • podniesiemy wiedzę i umiejętności członków zespołu m.in. z zakresu analizy danych, potrzeb odbiorców, marketingu i komunikacji.

Dzięki poprawie kondycji naszej organizacji będziemy jeszcze lepiej, efektywniej i sprawniej wspierać rozwój III sektora w Polsce, nasze działania merytoryczne rozwiną się oraz będziemy dostarczać lepszej jakości produkty i usługi.

Czas realizacji: 1.05.2022 – 30.04.2024

Budżet projektu: 384 000 zł

Źródło finansowania: Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Projekty zrealizowane w ostatnich latach

Realizacja Badania „Kondycja organizacji pozarządowych 2021”

Przeprowadzono 9. edycję badania „Kondycja organizacji pozarządowych” – to największe, niezależne badanie polskich stowarzyszeń i fundacji, które Stowarzyszenie Klon/Jawor prowadzi już od 20 lat. Badanie na reprezentatywnej próbie 1200 stowarzyszeń i fundacji przeprowadzono w czwartym kwartale 2021 roku. Wyniki badania opisują szczegółowo sytuację organizacji po niemal 2 latach funkcjonowania w pandemii. Podstawowe wyniki zostały podsumowane w krótkim raporcie (przetłumaczonym również na angielski) oraz przygotowano pełny raport z badania, który został udostępniony na stronie kondycja.ngo.pl na początku czerwca 2021 roku. Dane i analizy przedstawione w ponad 100-stronicowym raporcie opisują obecną sytuację organizacji, a także zmiany widoczne w porównaniu do wyników poprzednich edycji badania. Raport został profesjonalnie złożony, ilustrowany wykresami i tabelami, a także wzbogacony 19 krótkimi komentarzami ekspertów przedstawiającymi autorskie interpretacje najważniejszych zmian i wniosków. Na raporty zapisało się prawie 1000 osób.

Wyniki prowadzonych przez nas badań były prezentowane (poza ngo.pl): pracownikom i pracowniczkom PAFW, na seminarium wewnętrznym w Fundacji im. Batorego, a także na seminarium Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, spotkaniu Rady Pożytku i kilku sektorowych konferencjach.

Czas realizacji: lipiec 2021 – czerwiec 2022

Budżet projektu: 300 000 zł

Źródło finansowania: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności – 100 tys/ zł; Fundacja Batorego – 100 tys/ zł, Narodowy Instytut Wolności – 125 tys. zł.

3 projekty z Funduszu Pomocowego PAFW

Dzięki wsparciu z Funduszu Pomocowego PAFW, zarządzanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji, zakupiliśmy wyposażenie dla pracowników m.in. sprzęt do pracy zdalnej i działań multimedialnych (m. in. laptopy, mikrofony, kamery). Zrealizowaliśmy też drugą edycję badania „Organizacje w czasie pandemii” oraz Kampanię Od nas zależy ToDziała.

Wsparcie Kampanii Organizacje Społeczne To działa

Czas realizacji: 1.07.20 – 30.01.2021

Budżet projektu: 30.000 zł

Badanie „Organizacje w czasie pandemii”

Czas realizacji: 1.09.2020 – 31.03.2021

Budżet projektu: 70.000 zł

Wsparcie instytucjonalne na zakup sprzętu i wyposażenia dla pracowników Stowarzyszenia Klon/Jawor

Budżet projektu: 53 800 zł – poprawa warunków pracy

Źródło finansowania: Fundacja Edukacja dla Demokracji „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020” finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności

OSF

Czas realizacji: listopad 2019 - grudzień 2021

Budżet projektu: 69 823 USD

The Open Society Initiative for Europe (Fundació per a la Promoció de la Iniciativa per a una Societat Oberta a Europa, hereinafter “OSIFE”), a Spanish charitable foundation within the Open Society Foundations

Kampania Organizacje społeczne. To działa

Od października 2018 roku Stowarzyszenie Klon/Jawor koordynuje ogólnopolską kampanię wizerunkową na rzecz trzeciego sektora, pod nazwą „Organizacje społeczne. To działa!”. Celem kampanii jest dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców z przekazem dotyczącym działań organizacji społecznych oraz pokazanie, jak wiele różnorodnych, ważnych, cennych i potrzebnych działań prowadzonych jest przez 100 tysięcy organizacji, a przez to zwiększenie poziomu zaufania i wzmocnienie pozycji NGO w Polsce. Działania prowadzone są przede wszystkim w mediach społecznościowych, w czterech kanałach: na Facebooku, Twitterze, Instagramie i YouTube. Regularnie publikowane są materiały video, zdjęcia, grafiki, przedstawiające działania organizacji, z dużym naciskiem na przekaz, który jest oparty na pozytywnych emocjach.

Czas realizacji: 23.07.2018 – 15.11.2018 i 1.12.2019 – 30.11.2022

Budżet projektu: 9 626 EUR i 55 969 EUR

Źródło finansowania: Network of European Foundations (NEF) – Civitates and Civitates – Learning Initiative