historia

Historia nazwy

Nazwa Stowarzyszenia Klon/Jawor pochodzi od nazw dwóch baz danych o organizacjach pomocowych, tworzonych w latach dziewięćdziesiątych. Ich historia sięga 1990 roku, gdy na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęto zbieranie informacji o organizacjach pozarządowych, tworząc w ten sposób Bank Inicjatyw Samopomocy. Tworzyli go wówczas Jerzy Drążkiewicz, Jan Jakub Wygnański i Urszula Krasnodębska. Postanowili zebrać możliwie jak najwięcej informacji o działających oraz powstających wtedy inicjatywach obywatelskich związanych z ruchem samopomocowym. Przeprowadzono w tym celu ogólnopolskie badanie stowarzyszeń, fundacji i innych, często nieformalnych, grup prowadzących działalność tego typu. Tak powstał KLON – najobszerniejsza, a wtedy jedyna w krajach byłego bloku komunistycznego, baza danych o organizacjach świadczących pomoc społeczną. W bazie znalazły się organizacje rozwiązujące problemy związane z niepełnosprawnością, bezrobociem, a także przestępczością, alkoholizmem, narkomanią. Dane organizacji były drukowane – w latach 1990-98 ukazały się trzy edycje informatora KLON.

Nieco później powstał JAWOR – baza o wszystkich organizacjach pozarządowych działających w Polsce. W latach 1992-98 ukazały się trzy edycje tego informatora. Ostatnie wydanie lat 1997-98 zawiera opis blisko 22 tys. organizacji.

Od programu do stowarzyszenia

Od 1991 do 2000 roku Klon/Jawor był programem Fundacji Bez Względu na Niepogodę, funkcjonował wówczas pod nazwą Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych Klon/Jawor. W 2000 roku program przekształcił się w niezależne Stowarzyszenie Klon/Jawor, które zostało zarejestrowane w KRS 2 sierpnia 2000 r.

Od 1994 roku Klon uczestniczył w Sieci Współpracy Społeczeństwo Otwarte. Tworzyło ją wówczas 6 ośrodków: KLON i BORIS (Warszawa), MOST (Katowice), RC Fundacja (Gdańsk), WCIWOP (Poznań) i LOS (Lublin). W 1997 roku Sieć Współpracy przekształciła się w Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, której członkiem Stowarzyszenie jest do dziś. Stowarzyszenie należy także do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP.

Historia produktów

Poznaj swoje prawa

Oprócz prowadzenia baz danych KLON i JAWOR, działających dziś pod adresem bazy.ngo.pl w 1997 roku Fundacja Bez Względu na Niepogodę zaczęła drukować serię tematycznych, ogólnodostępnych, wysokonakładowych ulotek „Poznaj swoje prawa” skierowanych do osób poszukujących pomocy. Do roku 2000 opracowano i wydano 19 serii tematycznych. Ulotki były dostępne w specjalnie tworzonej i rozrastającej się sieci punktów informacyjnych Busola. Program „Poznaj swoje prawa” był kontynuowany w Stowarzyszeniu Klon/Jawor i działał do 2011 roku. Łącznie w latach 1997-2011ukazało się kilkadziesiąt wydań broszur, w łącznym nakładzie 1,5 mln egz.

Działalność wydawnicza dla stowarzyszeń i fundacji

Poradniki z serii Warto Wiedzieć Więcej (3w*), wydawane od 2000 r., opisują podstawowe zagadnienia ważne dla stowarzyszeń i fundacji. W krótki i przystępny sposób opowiadają o zagadnieniach dotyczących ich zakładania i prowadzenia (np. obowiązków, sprawozdawczości, kontroli). Poradniki przybliżają też czym jest inicjatywa lokalna i spółdzielnia socjalna. To znane oraz cenione źródło informacji pozwalające z sukcesem rozpocząć działalność społeczną.

Poradniki z serii ABC III SEKTORA, wydawane od 2011 r., to połączenie 10 lat praktyki w doradzaniu organizacjom pozarządowym z wiedzą ekspertów – specjalistów w zakresie zarządzania, finansów, prawa dotyczącego organizacji pozarządowych oraz współpracy z administracją.

Aktualna lista tytułów z serii 3w* i ABC III SEKTORA: dostępna tutaj.

Stowarzyszenie wydawało też czasopisma: miesięcznik "gazeta.ngo.pl" oraz kwartalnik "Poradnik pozarządowy".

Badania

Pierwsze badania na reprezentatywnej próbie organizacji pozarządowych dotyczące ich kondycji w Polsce, które dziś (VII edycja została zrealizowana w 2015 roku) są flagowym produktem Stowarzyszenia, przeprowadzono w 2002 roku. Wcześniej raporty na temat sektora pozarządowego powstawały na podstawie analizy danych zebranych w ogólnopolskich badaniach prowadzonych na potrzeby Banku Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR. Z kolei do samorządu był skierowany program MULTIVITAMINY, zawierający kilka produktów: ATLAS  Modelowych Inicjatyw Lokalnych, LUPA (raport z badania współpracy między organizacjami a administracją centralną) oraz BAROMETR (wyniki Monitoringu współpracy administracji samorządowej z organizacjami). Od 2001 roku prowadzone są także badania aktywności Polaków dotyczące m.in. ich skłonności do wolontariatu i filantropii. Do dziś najważniejsze obszary aktywności badawczej Stowarzyszenia to właśnie monitoring kondycji organizacji pozarządowych, ich współpracy z  otoczeniem, przede wszystkim administracją publiczną, a także zaangażowania Polaków w działania społeczne. Mimo zmian, jakim uległ trzeci sektor i warunki jego funkcjonowania w ciągu ostatnich kilkunastu lat, ciągle jego przedstawicielom, władzom, a także obywatelom potrzebna jest wiedza na temat sposobu funkcjonowania, potrzeb i problemów organizacji. Dlatego poza prowadzeniem badań staramy się je szeroko upowszechniać, m.in w dedykowanym im serwisie: fakty.ngo.pl.

Portal organizacji pozarządowych ngo.pl

Od 1997 informacje, które zbierał program Klon/Jawor były też dostępne w internecie. Wraz z Fundacją im. Stefana Batorego współtworzono program „Internet dla Organizacji Pozarządowych”. Zadaniem Klonu było wówczas prowadzenie strony www.nonprofit.org.pl – zbierającej informacje o sektorze pozarządowym w Polsce. Pierwsze uruchomienie witryny o adresie www.ngo.pl miało miejsce na przełomie 2000 i 2001 roku. W ramach programu Towarzystwo Wzajemnej Informacji (wspólnego przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Stowarzyszenia Klon/Jawor) powstała rozbudowana strona, gromadząca w formie bazy danych informacje o polskich i zagranicznych organizacjach pozarządowych.  

Wkrótce na stronie ngo.pl – oprócz informacji dotyczących prawa, księgowości czy nowych technologii – zaczęły pojawiać się aktualności z III sektora. Stało się to dzięki temu, że Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych zdecydowało się przekazać Stowarzyszeniu Klon/Jawor program Fipress – pozarządową agencję informacyjną. Początkowo informacje pochodziły głównie z prasówki, opracowywały je dwie osoby, wspomagane pracą wolontariuszy. Obecnie portal ngo.pl jest największym, ogólnopolskim źródłem porad i informacji dla organizacji pozarządowych w Polsce; każdego dnia jest w nim publikowanych ok. 100 aktualności, korzysta z niego ok. 25 tys. użytkowników. Więcej o historii ngo.pl przeczytasz tutaj.

Istotną częścią ngo.pl jest serwis poradnik.ngo.pl (zebrane w jednym miejscu informacje i porady dotyczące aspektów formalno-prawnych związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji), wsparty działalnością informatorium - doradczyń, które tłumaczą i objaśniają zawiłości formalne zainteresowanym aktywistom.

mojapolis.pl

Mojapolis.pl to prowadzony w latach 2008-2016 serwis internetowy, który ułatwia dostęp do danych o społeczno-ekonomicznej kondycji gmin, powiatów, województw i opowiada o nich.

Serwis gromadzi, weryfikuje i udostępnia dane z wielu źródeł statystyki publicznej i administracji. Wskaźniki dotyczą: demografii, jakości życia, gospodarki, edukacji, aktywności społecznej i obywatelskiej, środowiska naturalnego, kultury, a także działań podejmowanych przez samorządy i inwestycji unijnych. Można je wizualizować na mapach, wykresach, infografikach, w rankingach i pobierać w edytowalnych formatach.