PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2010
Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych

Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych | Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego

Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczychinstytucja dialogu społecznego, w której skład wchodzą przedstawiciele rządu, organizacje pracodawców i związki zawodowe. Do kompetencji komisji należy: ustalanie wskaźników wzrostu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach i w sferze budżetowej oraz prace wstępne nad budżetem państwa. Ponadto komisja może zabierać głos w sprawach gospodarczych i społecznych, jeżeli głos ten będzie miał znaczenie dla zachowania spokoju społecznego.

Z ramienia związków zawodowych w skład komisji wchodzą reprezentatywne (w rozumieniu Ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego) organizacje związkowe:
 - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
 - Forum Związków Zawodowych
 - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ)
a z ramienia pracodawców:
 - Konfederacja Pracodawców Polskich (KPP)
 - Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan (PKPP Lewiatan) 
 - Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP)
 - Business Centre Club – Związek Pracodawców (BCC-ZP)

W obradach komisji jako doradcy uczestniczyć mogą także: przedstawiciele samorządu terytorialnego, administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego, Głównego Urzędu Statystycznego i organizacji społecznych (zawodowych, samorządowych, spółdzielczych  i innych organizacji społecznych). Sekretariat Komisji prowadzi Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Odpowiednikami Komisji w terenie są Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego. Do ich zadań należy wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców, będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa. Wojewódzkie komisje mogą rozpatrywać sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

Wojewódzka komisja dialogu społecznego to instytucja czterostronna. W jej skład wchodzi po trzech przedstawicieli:
 - wojewody – jako strona rządowa,
 - reprezentatywnych organizacji związkowych – jako strona pracowników,
 - reprezentatywnych organizacji pracodawców – jako strona pracodawców,
 - marszałka województwa – jako strona samorządowa.
Wojewódzka komisja dialogu społecznego może także zapraszać do udziału w posiedzeniach przedstawicieli powiatów i gmin z terenu województwa.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego
 

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ