PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2010
Fundusz Pracy

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym, podlegającym Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej. Środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie aktywizacji osób bezrobotnych i ich powrotu na rynek pracy.

Ze środków Funduszu Pracy finansuje się m.in.:
 - zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia przedemerytalne, stypendia i dodatki szkoleniowe dla osób bezrobotnych,
 - działalność powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy (w tym wynagrodzenia pracowników),
 - koszty wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 - koszty szkolenia pracowników i bezrobotnych,
 - koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,
 - koszty zleceń dla agencji zatrudnienia,
 - koszty tworzenia centrów aktywizacji zawodowej,
 - koszty badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych,
 - refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, 
 - koszty związane z ustaleniem uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu bezrobocia oraz przekazywaniem bezrobotnym należnych im świadczeń pieniężnych,
 - wydatki związanych z promocją oraz pomocą prawną zatrudnionym za granicą w ramach umów międzynarodowych,
 - prace interwencyjne,
 - koszty z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych pracodawcy,
 - koszty związane z organizowaniem partnerstwa lokalnego oraz realizacją projektów pilotażowych,
 - koszty badań, opracowywania programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy,
 - koszty wyposażenia i prowadzenia klubów pracy.

Przychodami Funduszu Pracy są m.in.:
 - obowiązkowe składki na Fundusz Pracy;
 - dotacje z budżetu państwa;
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów finansowanych z Funduszu Pracy;
 - odsetki od środków Funduszu Pracy pozostających na rachunkach bankowych dysponenta Funduszu Pracy oraz samorządów województw, powiatów, Ochotniczych Hufców Pracy i wojewodów;
 - spłaty rat i odsetki od pożyczek udzielonych z Funduszu Pracy;
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczone na współfinansowanie działań z zakresu udziału publicznych służb zatrudnienia w europejskiej sieci pośrednictwa pracy  EURES;
 - środki ze sprzedaży akcji i udziałów, oraz zwrot środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, pochodzących z wypłaty pożyczek dla osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą;
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczone na współfinansowanie działań publicznych służb zatrudnienia innych, niż projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 - odsetki od lokat nadwyżek finansowych z Funduszu Pracy.

Dysponent Funduszu Pracy, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może zaciągać kredyty i pożyczki na uzupełnienie środków niezbędnych na wypłatę zasiłków.

Składki na Fundusz Pracy opłacają:
 - pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za: pracowników lub osoby pozostające w stosunku służbowym;  nakładców; zleceniobiorców; osoby wykonujące umowę agencyjną albo inną umowę, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia; oraz za osoby z nimi współpracujące; osoby wykonujące pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania; stypendystów sportowych; osoby otrzymujące świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym, świadczenie górnicze lub górniczy zasiłek socjalny lub wynagrodzenie przysługujące w okresie świadczenia górniczego, stypendium na przekwalifikowanie lub kontraktu szkoleniowego; żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy niespełniających warunków do nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, za których  (po zwolnieniu ze służby lub rozwiązaniu stosunku pracy), odprowadzono składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażenia lub wynagrodzenia wypłaconego w okresie służby lub stosunku pracy na podstawie przepisów odrębnych; za funkcjonariuszy, którzy w chwili zwolnienia ze służby spełniają jedynie warunki do nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej, w przypadku przekazania składek na  ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
 - rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych lub spółdzielnie usług rolniczych – za swoich członków, z wyjątkiem członków, którzy wnieśli wkład gruntowy o powierzchni użytków rolnych większej, niż 2 ha przeliczeniowe.

Nie opłaca się składek na Fundusz Pracy za: duchownych; osoby pobierające zasiłek stały na podstawie przepisów o pomocy społecznej; osoby pobierające (na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych) świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka; podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników; żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej; odbywających zastępcze formy służby wojskowej; osoby pobierające świadczenie szkoleniowe; osoby przebywające na urlopach wychowawczych oraz pobierające zasiłek macierzyński; osoby powracające z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego – przez 36 miesięcy od miesiąca następującego po powrocie. Ponadto pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy (począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę) za osoby zatrudnione, które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy. Nie opłaca się składek za osoby, które osiągnęły wiek emerytalny.

Z opłacania składek na Fundusz Pracy zwolnieni są:
 - Przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej,
 - Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi,
 - Zakład Opieki dla Niewidomych w Laskach,
 - zakłady aktywności zawodowej za zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ