PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2010
Statystyka publiczna

Statystyka publiczna – system zbierania danych statystycznych, gromadzenia, przechowywania i opracowywania zebranych danych oraz ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wyników badań statystycznych jako oficjalnych danych statystycznych.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej z późniejszymi zmianami

BAEL | Bank Danych Regionalnych | EUROSTAT | GUS

W Polsce zadanie prowadzenia statystyki publicznej realizuje Główny Urząd Statystyczny (GUS). GUS prowadzi Bank Danych Regionalnych, który jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska, opisującym województwa, powiaty oraz gminy jako podmioty systemu organizacji społecznej i administracyjnej państwa, a także regiony i podregiony stanowiące elementy nomenklatury jednostek terytorialnych. Bank Danych Regionalnych gromadzi, systematycznie uzupełnia, aktualizuje informacje statystyczne o poszczególnych jednostkach podziału terytorialnego.

Dla analiz rynku pracy szczególne znaczenie mają publikowane przez GUS dane rejestrowe takie jak stopa bezrobocia rejestrowanego; przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw; przeciętne miesięczne nominalne i realne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstwa.
Strona GUS >
Strona Banku Danych Regionalnych >

GUS prowadzi również Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) – badanie mające na celu uzyskanie informacji o wielkości i strukturze zasobów siły roboczej. Badanie to prowadzone jest przez GUS od 1992 roku w cyklu kwartalnym metodą obserwacji ciągłej tj. aktywność ekonomiczną bada się w każdym tygodniu w ciągu całego kwartału. Badanie prowadzone jest metodą reprezentacyjną, tzn. losowego doboru gospodarstw domowych, rozumianych jako zespół osób spokrewnionych lub spowinowaconych, a także niespokrewnionych, razem mieszkających i utrzymujących się wspólnie. Obejmuje wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, będące członkami wylosowanych gospodarstw domowych.  BAEL prezentuje dane dotyczące ludności aktywnej zawodowo (w podziale na pracujących i bezrobotnych) oraz biernych zawodowo.

Statystykę europejską prowadzi EUROSTAT – Europejski Urząd Statystyczny (ang. European Statistical Office) – organ pomocniczy Komisji Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu. EUROSTAT powstał w 1972 roku. Nowe zasady jego działalności i nowe wytyczne zostały ustanowione w 1997 roku na mocy Jednolitego Aktu Europejskiego. Urząd zajmuje się sporządzaniem prognoz i analiz statystycznych dotyczących obszaru Unii Europejskiej, istotnych dla podejmowania decyzji przez organy wspólnotowe oraz koordynowaniem i monitorowaniem prac narodowych urzędów statystycznych (w Polsce GUS) w celu unifikacji stosowanych przez nie metod badań, a także konsolidowaniem statystyk krajowych państw członkowskich. Do kompetencji EUROSTAT-u zaliczamy także analizowanie i prognozowanie tendencji rozwoju Unii Europejskiej. Swoje wyliczenia dotyczące rynku pracy Eurostat opiera na danych pochodzących z unijnego ankietowego badania siły roboczej (LFS), które jest przeprowadzane w sposób ciągły przez odpowiednie agencje państw członkowskich w gospodarstwach domowych na terenie danego państwa, w oparciu o ujednoliconą definicję osoby bezrobotnej.
Strona EUROSTAT >
 

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ