PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 06.01.2010
Zwolnienia monitorowane

Zwolnienia monitorowane – usługi rynku pracy świadczone pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub będącym w trakcie wypowiedzenia lub w okresie 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego. Program zwolnień monitorowanych zobowiązany jest przeprowadzić każdy pracodawca, który w ciągu 3 miesięcy zamierza zwolnić przynajmniej 50 pracowników.

Mają miejsce kiedy pracodawca zamierza zwolnić 50 pracowników w okresie 3 miesięcy.

Pracodawca musi poinformować o planowanych zwolnieniach urząd pracy.

Pracodawca jest zobowiązany wobec pracowników do  zapewnienia usług rynku pracy w formie programu dla pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych w okresie 6 miesięcy po zwolnieniu. Te usługi rynku pracy to: pośrednictwo i doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, szkolenia, stypendium szkoleniowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

Program może być realizowany przez powiatowy urząd pracy, agencję zatrudnienia lub instytucję szkoleniową.

Potencjalne źródła finansowania programu:
1) środki pracodawcy;
2) środki odpowiednich jednostek administracji publicznej;
3) na podstawie porozumienia organizacji i osób prawnych z udziałem pracodawcy.

Pracodawcy mogą w ramach programu na wniosek pracownika finansować świadczenie szkoleniowe; może ono trwać do sześciu miesięcy i powinno być równe wynagrodzeniu pracownika, obliczanemu jak za urlop wypoczynkowy, ale w kwocie nie wyższej niż 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W okresie korzystania ze świadczenia szkoleniowego zwolnionemu pracownikowi przysługuje pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego udzielana przez właściwy dla zwolnionego pracownika powiatowy urząd pracy. Pracownik ten może być również skierowany na jednorazowe szkolenie organizowane i finansowane przez ten urząd.

Pracodawca prowadzący zwolnienia monitorowane podlega również przepisom zwolnień grupowych.

Podstawa prawna: Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ