PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 01.05.2016
Słownik

Poniżej prezentujemy pojęcia pojawiające się często w opracowaniach dotyczący rynku pracy. Mamy nadzieję, że ich przybliżenie pozwoli na pełniejsze zrozumienie problematyki rynku pracy oraz związanych z nim problemów społecznych.   

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Brakuje jakiejś definicji bądź pojęcia? Można je poszerzyć i uzupełnić? Napisz do nas: Zapraszamy do wspólnego tworzenia serwisu.
 

| A |

Agencje zatrudnienia
Akademickie biuro karier
Aktywne polityki rynku pracy 
Aktywna polityka społeczna 
Aktywne poszukiwanie pracy
Aktywność zawodowa zob. ludność aktywna zawodowo
Analiza rynku pracy


| B |

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)
Bank Danych Regionalnych
Bezrobocie
Bezrobocie dobrowolne
Bezrobocie fikcyjne
Bezrobocie frykcyjne
Bezrobocie naturalne
Bezrobocie pokoleniowe
Bezrobocie przymusowe
Bezrobocie sezonowe
Bezrobocie strukturalne
Bezrobocie strukturalno-patologiczne
Bezrobocie utajone
Bezrobotny
Bezrobotny długotrwale
Bierność zawodowa zob. ludność bierna zawodowo


| C |

Centrum Integracji Społecznej (CIS) 
 

| D |

Defaworyzowane grupy
Działalność pożytku publicznego


| E |

Ekonomia społeczna
EUROSTAT


| F |

Flexicurity
Fluktuacja zatrudnienia (rotacja kadr)
Fundacja
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Fundusz Pracy


| G |

Główny Urząd Statystyczny (GUS)


| I |

Instytucje dialogu społecznego
Instytucje partnerstwa lokalnego
Instytucje rynku pracy

Instytucje szkoleniowe
Instrumenty rynku pracy


| K |

Klub Integracji Społecznej (KIS)
Klub Pracy
Kontraktowanie usług


| L |

Ludność aktywna zawodowo
Ludność bierna zawodowo
 

| M |

Migracje zarobkowe


| N |

Naczelna Rada Zatrudnienia
Niepełnosprawność 


| O |

Obserwatoria rynku pracy
Ochotnicze Hufce Pracy (OHP)
Organizacje bezrobotnych
Organizacje pracodawców
Organizacje rynku pracy (ORP)
Outplacement
Outplacement klasyczny
Outplacement zaadaptowany 
Outplacement środowiskowy


| P |

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Płaca
Płaca nominalna
Płaca realna 
Pomocniczości zasada
Popyt i podaż pracy
Powiatowa rada zatrudnienia
Powiatowy Urząd Pracy
Praca socjalna
Pracujący
Publiczne Służby Zatrudnienia (PSZ)
 

| R |

Rada Działalności Pożytku Publicznego
Rada zatrudnienia
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Rynek pracy


| S |


Samozatrudnieni
Spółdzielnia 
Spółdzielnia inwalidów i spółdzielnia niewidomych
Spółdzielnia pracy 
Spółdzielnia socjalna
Statystyka publiczna
Stopa bezrobocia
Stopa napływu i odpływu
Stowarzyszenie
Subsydiarności zasada

| T |

Telecentrum
Telepraca

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW)
Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych
 

| U |

Ukryty rynek pracy
Usługi rynku pracy

| W |

Wolontariusz
Wojewódzka rada zatrudnienia 
Wojewódzki Urząd Pracy
Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego
Warsztat terapii zajęciowej
Współczynnik aktywności zawodowej
Wskaźnik płynności bezrobocia
Wskaźnik płynności rynku pracy
Wskaźnik zatrudnienia
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Wykluczone grupy

| Z |

Zakład aktywności zawodowej (ZAZ)
Zakład doskonalenia zawodowego
Zakład pracy chronionej
Zasoby pracy
Zawody deficytowe i nadwyżkowe
Zatrudnienie przejściowe
Zatrudnienie wspierane (socjalne)
Związki zawodowe
Zwolnienia grupowe
Zwolnienia monitorowane

NOWY KOMENTARZ
TYTUŁ KOMENTARZA
TREŚĆ KOMENTARZA
PODPIS