PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2007
Prawo pracy, kodeks pracy

Prezentowane poniżej akty prawne pochodzą z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

> Kodeks pracy:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. 1974 Nr 24 poz.141, z późn. zmianami.


> Wynagrodzenie:

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz.U. 2002 Nr 200 poz 1679, z późn. zmianami.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, Dz.U. 96.62.289, z późn. zmianami.


> Odpowiedzialność pracownicza:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu, Dz.U. 96.143.662, z późn. zmianami.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie, Dz.U. 96.143.663, z późn. zmianami.


> Wykaz prac wzbronionych:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom, Dz.U. 96.114.545. z późn. zmianami.


> Układy i spory zbiorowe, związki zawodowe:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych, Dz.U. 01.34.408, z późn. zmianami.

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, Dz.U. 91.55.234, z późn. zmianami.

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Dz.U. 91.55.236,z późn. zmianami.


> Pracodawca a pracownik:

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Dz.U. 03.90.844, z późn. zmianami.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy, Dz.U. 96.71.336

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa - Karta górnika, Dz.U. 82.2.13.

Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, Dz.U. 2009, nr 125, poz. 1035

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, Dz.U. 2006, nr 158, poz. 1121


> Formy zatrudnienia:

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Dz.U. 03.166,1608, z późn. zmianami.

Ustawa z dnia 15 lipca 2007 r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz.U. 2003.122.1143, z późn. zmianami.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2008 r., zmieniające rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz.U.06.156.1116.


> Państwowa Inspekcja Pracy:

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, Dz.U. 2007.89.589, z późn. zmianami.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu i form współdziałania niektórych organów z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia, Dz.U. 2007 nr 250 poz.1870 


> Zgłoś błąd: któraś ustawa jest nieaktualna? Występuje problem ze ściągnięciem pliku? Powiadom nas:

 


 


 


 


  

 

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ