PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2007
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE|
Badania jakościowe ORP

W ramach badań – elementu programu „Bezrobocie – co robić?" – przeprowadzonych jesienią 2005 r. oraz dokonanych na tej podstawie analiz Maria Rogaczewska i Joanna Tyrowicz opracowały raport Organizacje pozarządowe na rynku pracy: unikatowe grupy czy uniwersalne kompetencje? Podsumowanie badania jakościowego (studiów przypadku). Raport został przeprowadzony metodą studium przypadku (ang. case study) wśród 30 organizacji pozarządowych zajmujących się usługami rynku pracy.

Analizowane przypadki zostały dobrane na podstawie wiedzy o aktywności badanych organizacji, ze szczególnym wskazaniem na poszukiwanie stosowania tzw. „dobrych praktyk”. Dobór próby miał zatem charakter celowy, a nie reprezentatywny. Podstawowym narzędziem badania było studium przypadku organizacji lub inicjatyw pozarządowych, aktywnych w sferze usług rynku pracy w chwili badania. Badanie zostało zaplanowane jako pilotażowy przegląd różnych obszarów działań w sferze usług rynku, przede wszystkim skoncentrowanych na tzw. grupach wysokiego ryzyka, wyróżniających się kompetencjami, skalą, innowacyjnością bądź innymi cechami, stanowiącymi podstawę do uznania ich za instytucje autentycznie obecne na rynku pracy.

Szczegółowy opis tychże organizacji i inicjatyw pozarządowych znajduje się w dziale przykłady projektów.

Badanie jakościowe Organizacje pozarządowe na rynku pracy: unikatowe grupy czy uniwersalne kompetencje? opracowane przez Marię Rogaczewską i Joannę Tyrowicz zostało przeprowadzone w celu oceny oferty i weryfikacji jakości świadczonych przez organizacje pozarządowe usług z jednej strony, z drugiej natomiast służyło określeniu potencjalnych kierunków rozwoju tego sektora, jego wyzwań i barier. Jest istotnym uzupełnieniem badania ilościowego Organizacje pozarządowe w systemie usług rynku pracy 2005. Raport z badania ilościowego i jednocześnie pogłębionym studium kondycji sektora pozarządowego.

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ