PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2007
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE|
Badania ilościowe ORP

Na przełomie 2010 i 2011 roku Stowarzyszenie Klon/Jawor we współpracy z PBS DGA przeprowadziło kolejne badania organizacji pozarządowych w Polsce. W próbie ponad 4000 organizacji znalazło się 73, które jako główne pole swojego działania podawały rynek pracy, zatrudnienie i aktywizację zawodową. Choć przy tak niewielkiej próbie błąd oszacowania jest dość duży, to jednak badania pozwalają podać przybliżone informacje na temat sektora.
Czytaj więcej na temat badań >

Znacznie dokładniejsze dane zostały zebrane kilka lat wcześniej. Jesienią 2005 r. w ramach programu „Bezrobocie – co robić?" zostały przeprowadzone badania dotyczące środowiska organizacji pozarządowych działających w obszarze rynku pracy w Polsce. W wyniku tych analiz opracowano raporty Organizacje pozarządowe w systemie usług rynku pracy 2005. Raport z badania ilościowego autorstwa Jana Herbsta. 

Celem badań było opisanie obecnego miejsca organizacji pozarządowych w systemie usług rynku pracy oraz barier, jakie utrudniają wykorzystanie ich potencjału w działaniach na rzecz rozwoju zatrudnienia w Polsce, zarówno na poziomie lokalnym, jak i na poziomie polityki państwa. Punktem wyjścia dla podjętych w badaniach analiz był pogląd, że organizacje pozarządowe dysponują specyficznymi kompetencjami w sferze pomocy grupom doświadczającym szczególnych trudności na rynku pracy. Zwłaszcza tym, które mają małe szanse na skuteczną pomoc ze strony publicznych służb zatrudnienia (zarówno dlatego, że wymagają daleko posuniętej indywidualizacji świadczonych im usług, jak i dlatego, że po prostu znajdują się poza istniejącym systemem usług rynku pracy). Choć wiele danych zawartych w raporcie jest już nieaktualnych, to wciąż można w nim znaleźć dość dobre omówienie kondycji sektora oraz wyzwań i szans przed nim stojących.
Podstawowe dane z badania>


KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ